Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öznel iyi olma ile karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkararak öznel iyi oluş ve karar verme stillerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2007–2008 öğretim yılında Selçuk Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, üniversitenin eğitim, mesleki eğitim ve teknik eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylar arasında oranlı küme örneklemi yöntemiyle seçilen 600 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için karar verme stilleri ölçeği, öznel iyi olma ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, korelasyon (r), t testi, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. F değerlerin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Tukey Testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının öznel iyi olma ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan öğretmen adaylarının öznel iyi oluşları ve karar verme stillerinde çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklıklar görülmüştür. Elde edilen bulgular çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur
The aim of this study is to investigate the relationship between subjective well-being and decision making of the teacher candidates in terms of different variables. The domain of this research is the teacher candidates who are studying at Selcuk University in 2007-2008 academic year. The target population of the study is 600 students who are chosen, by cluster sampling method, among the teacher candidates who are studying in education, vocational education and technical education faculties of the university. Decision making style scale, subjective well-being scale and personal information form were used to collect research data. In the data analysis, according to the type of the data, correlations (r), t test, one-way The aim of this study is to investigate the relationship between subjective well-being and decision making of the teacher candidates in terms of different variables. The domain of this research is the teacher candidates who are studying at Selcuk University in 2007-2008 academic year. The target population of the study is 600 students who are chosen, by cluster sampling method, among the teacher candidates who are studying in education, vocational education and technical education faculties of the university. Decision making style scale, subjective well-being scale and personal information form were used to collect research data. In the data analysis, according to the type of the data, correlations (r), t test, one-way

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Öznel iyi olma, Karar verme stilleri, Öğretmen adayları, Subjective well-being, Decision making styles, Teacher candidates

Kaynak

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1

Künye

Dilmaç, B., Bozgeyikli, H. (2009). Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Olma ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 171-187.