İşletme/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 269
 • Öğe
  Di?aspora Gi?ri?şi?mci?li?k: Suri?yeli? Gi?ri?şi?mci?leri?n Di?aspora Gi?ri?şi?m Sahi?pli?ği? Modeli?ne Bağlı Değerlendi?rmesi?
  (Selçuk Üniversitesi, 2019 Ekim) Kaplan, Mehmet; Bedük, Aykut
  nsanlar geçmişten günümüze sürekli olarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bu faaliyetlerin özünde hep kazanma tutkusu yer almıştır. Kazanma tutkusu girişimciliğin özünde yer alarak bireylerin olan ve olası fırsatları değerlendirerek işletme kurmaya yönelmesini üretmektedir. Bu üretme faaliyeti içerisinde üretim faktörlerini barındırmakta ve üretim faktörlerine ulaşma ve bu faktörleri yenileyerek güçlendirme kazanma tutkusunu artırmaktadır. Bu tutkunun ortaya çıkması, sürekliliği ve artması gönüllü ya da zorunlu nedenlerle girişimciler göç etseler bile devam etmiştir/etmektedir. İnsanlar göç ettikleri yerlerde de girişimcilik faaliyetlerine devam etmişlerdir. İşte insanların göç ettikleri yerlerde girişimcilik faaliyetleri geliştirmeleri diaspora girişimcilik faaliyeti olarak adlandırılmıştır. Başka bir ifade tarzıyla diaspora girişimcilik diasporaların ve/veya diaspora olarak değerlendirilen bireylerin kurdukları, işletmesini üstlendikleri ve sürdürülebilir kıldıkları girişimcilik türü olarak değerlendirilmektedir. Aslında diaspora girişimcilik diaspora olarak kabul edilebilecek topluluklara mensup bireyler tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet olmakta ve her türlü girişimcilik faaliyetlerini içine almaktadır. Bu çalışma, ülkemizde yer alan Suriyelilerin diaspora girişimcilik faaliyetlerini diaspora girişimcilik sahipliği modeline bağlı olarak değerlendirmektedir. Çalışma, Türkiye’nin diaspora stratejilerine ve Suriyeli diasporaların iş/uygulama pratiğine yönelik öncü çalışma olmayı hedeflemektedir.
 • Öğe
  Elektroni?k Öğrenmede Öğrenci? Tutum ve Akademi?k Başarı Arasındaki? I?li?şki?de I?lgi? ve Heyecanın Aracılık Rolü
  (Selçuk Üniversitesi, 2019 Ekim) Etlioğlu, Mehmet; Tekin, Mahmut
  Günümüz eğitim sisteminde birçok program ve dersler elektronik ortamda sunulmaktadır. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi hem geleneksel eğitimin hem de elektronik öğrenme için önemli bir konudur. Elektronik öğrenmenin çeşitli avantajlar sunmasının yanı sıra öğretmen ve öğrencinin fiziki bir ortamda bulunmaması ve teknoloji boyutu çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bireysel başarının artırılmasında en önemli faktör öğrenci bireysel farklılıklarına uygun etkili öğrenme sistemleri tasarlamaktır. Öğrencinin duyuşsal özelliklerine uygun tasarlanmış öğrenme ortamı kalıcı öğrenme ve başarıya katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, elektronik öğrenmede öğrenci tutumu ile akademik başarı arasındaki ilişkide öğrenci ilgi ve heyecanının aracılık etkisini incelemektir. Çalışma en az bir dersi elektronik ortamda almış 756 önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik ilgi ve heyecanının öğrenci tutumu ve başarı arasındaki nedensel ve aracı ilişkileri ortaya konmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik ilgisinin tutum ile e-ders başarısı arasındaki ilişkisinde tam aracılık rolüne sahip olduğu, heyecan algısının ise kısmi aracılık rolüne sahip olduğunu göstermiştir.
 • Öğe
  The Effect of Financial and Sports Achievements of Football Clubs on Stock Values: A Study on European and Super League Clubs
  (Selçuk Üniversitesi, 2020 Aralık) Ay, Mustafa; Erkoçak, Hüseyin Enes
  In the literature, although there are studies examining the stock values by applying the ratio analysis method with the data obtained from the financial tables of football clubs, there are limited number of studies examining the factors affecting the stock values of football clubs with econometric methods. The main aim of the study is to investigate the effects of financial and sports achievements criteria of 14 football clubs on stock values competing in European League and Turkish Super League and traded on the stock market. The study includes a four-year period between 2016-2019. In this period, 6-month financial data of the clubs were tested by using panel data analysis method. Empirical results reveal that the market value and league scores of football clubs affect the stock value positively, but club revenues affect the stock value negatively.
 • Öğe
  Tedarik Zincirinde Blok Zinciri Teknolojisi Uygulamaları: Sistematik Bir Literatür Taraması
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Nisan) Külahlı, Safa; Çağlıyan, Vural
  Amaç - Bu çalışma, tedarik zincirindeki blok zincir teknolojisinin uygulamaları hakkında güncel çalışmaları inceleyerek; bu teknolojinin tedarik zincirindeki uygulama alanlarını ve uygulamalarda karşılaşılan engelleri belirleyerek, tedarik zinciri ve blok zinciri etkileşimine yönelik bir gelecek projeksiyonu çizmeyi amaçlamaktadır. Yöntem - Mevcut literatürü analiz etmek için Scopus ve Google Akademikte yer alan 264 çalışmadan seçilen 34 makale incelenmiştir. Bulgular – İncelenen çalışmalar bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde, tedarik zincirine blok zincir teknolojisinin entegrasyonun son yıllarda gittikçe arttığı ve bu artışın zincir üyelerine rakipleri karşısında önemli rekabetçi avantajlar sağladığı görülmektedir. Sonuç – Literatürden derlenen sonuçlar blok zincir teknolojisinin geleneksel iş modellerinde köklü değişikliğe sebep olduğunu, tedarik zincirinde gerçek zamanlı izleme, ürün izlenebilirliği, tedarik zincirinin şeffaflığı gibi konularda kolaylıkla ve etkin biçimde uygulanabileceğini göstermektedir.
 • Öğe
  Hizmet Sektöründe Tükenmişlik ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Ekim) Kalfaoğlu, Serap; Kapusuz, İsmail
  Bu çalışmanın amacı, tükenmişlik ve üretkenlik/üretim karşıtı davranışlar arasındaki ilişkinin hizmet sektörü açısından incelenerek değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında Konya ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan 205 bireyden tesadüfi örnekleme yoluyla elde edilen veriler, istatistiki analizlere tabi tutularak değerlendirilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar göstermiştir ki bireye ve örgüte yönelik olarak sergilenen üretim karşıtı davranışlar ile tükenmişliğin tüm alt boyutları (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük başarı hissi) arasında pozitif yönlü ilişkiler mevcuttur. Ayrıca cinsiyete göre üretkenlik karşıtı davranışlarda farklılık gözlenmektedir. Dahası, düşük kişisel başarı hissi ve bireye yönelik üretim karşıtı davranışlar yaşa göre de farklılık göstermektedir. Bahsi geçen ve alan yazında farklı değişkenlerle adları sıklıkla duyulan bu değişkenlerin özellikle hizmet sektöründeki yansımalarının incelenmesiyle ilgili yazına katkı sağlandığı ve elde edilen bulgularla gelecek çalışmalara ışık tutulacağı düşünülmektedir.
 • Öğe
  İMKB Ulusal 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi Üzerine Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) Işıklar, Zeynep Ergen
  Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle birlikte finansal piyasalarda volatilite kavramına olan ilgi artmıştır. Zaman serilerinin sahip olduğu asimetri, kaldıraç etkisi vb. özellikler nedeniyle oluşan yüksek volatilite, varlıkların etkin fiyatlandırılmasını engelleyebilmektedir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak yüksek frekanslı finansal verilerdeki zamana bağlı değişkenliği, bir başka deyişle volatiliteyi analiz etmek için kullanılan koşullu değişen varyans modelleri üzerinde durulmuştur. Veri olarak İMKB’nin Ocak 2007- Aralık 2009 tarihleri arasındaki günlük endeks değerleri kullanılmıştır. XU100 endeksi zaman serisinde varyans modellemesi ve modellerin öngörü performansı değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamız sonucunda elde edilen çıktılar, ekonomide oluşan şoklardan İMKB’nin de etkilendiğini ve şokların volatiliteye sebep olduğunu göstermektedir.
 • Öğe
  I?şletmelerde AR-GE Harcamalarının Karlılığa Etki?si?: Aselsan ÖrneğI?
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) Akgün, Ali; Akgün, Vasviye Özlem
  Değişen pazar koşullarında işletmeler müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için emek, sermaye, doğal kaynak gibi gelenekselleşmiş üretim faktörlerinin yanı sıra rekabet avantajı sağlayıcı faktörlerden bilgi ve teknolojiyi de ön plana çıkararak mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmektedir. Bilgi ve teknoloji temelinde; rekabetin ötesine geçebilmek, toplumsal ve ekonomik fayda sağlayabilmek, yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmek, maliyetleri düşürebilmek ve karlılığı artırabilmek için araştırma geliştirme faaliyetleri işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı; işletmelerde teknolojik faaliyetlerin çıkış noktasını oluşturan ar-ge harcamalarının karlılığa olan etkisini ölçmektir. Bu bağlamda Ar-Ge araştırmalarının en yoğun olarak gerçekleştiği sektörlerden teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Aselsan örneği incelenmiştir.
 • Öğe
  Sağlık Kurumlarında Eki̇p Çalışması
  (Selçuk Üniversitesi, 2011 Mayıs) Öğüt, Adem; Kaya, Şerife Didem
  Bu çalışmanın amacı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde bulunan dahili ve cerrahi birimlerde görevli sağlık çalışanlarının ekip olabilme düzeylerini belirlemektir. Çalışmaya, S.Ü. Meram Tıp Fakültesi’nin dahili ve cerrahi kliniklerinde görevli 233 sağlık çalışanı katılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda, sağlık çalışanlarının cinsiyet, görev yeri ve görevi ile ekip olabilme düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.
 • Öğe
  Kadın Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Yeşil Reklamların Önemi
  (Selçuk Üniversitesi, 2023 Nisan) Şahin, Esen; Chılashvılı, Nazkhanım
  Çalışma kapsamında çevrecilik bilincine vurgu yapan reklamların, kadın tüketicilerin marka tercihlerindeki önemi değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı farklı kuşaklara mensup kadın tüketicilerin yeşil reklama yönelik tutumlarının ve marka tercihlerinde yeşil reklamların öneminin belirlenmesidir. Farklı kuşaklara mensup kadın tüketicilerin yeşil reklamlara karşı sergiledikleri tutumlar ve yeşil reklamların kadın tüketicilerin marka tercihlerinde nasıl bir öneme sahip olduğu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi izlenerek gerçekleştirilmiştir. Konya ili sınırları içinde ikamet eden ve amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiş, 13’ü Y kuşağına, 13’ü ise Z kuşağına mensup 26 kadın katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda elde edilen veriler MAXQDA Analytics Pro 2022 ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda Y ve Z kuşağı katılımcılarının genel olarak yeşil reklamları çevrecilik bilinci oluşturma konusundan faydalı ve gerekli buldukları fakat yeşil reklamları güvenilir ve inandırıcı bulmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kuşaklararası kıyaslama yapıldığında, yeşil reklamların, Z kuşağına kıyasla, Y kuşağı katılımcılarının marka tercihlerinde daha etkili bir belirleyici olduğu görülmüştür.
 • Öğe
  Sürdürülebilir Giyim Markalarında Algılanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yenilikçilik Bağlamında Marka İmajının Davranışsal Niyet Üzerine Etkisi
  (Selçuk Üniversitesi, 2023 Nisan) Altun, Ayşenur Banu; Çağlıyan, Vural
  Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında sürdürülebilirlik çalışmaları, markaların rakiplerinden farklılaşabilmesini sağlamada büyük önem kazanmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin başarısının, kurumsal sosyal sorumluluk ve yenilikçilik uygulamalarının kullanılmasıyla doğrudan ilgili olduğu görülmektedir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren markaların da son zamanlarda sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi faaliyetlere daha fazla önem verdiği görülmektedir. Markaların yapmış oldukları bu faaliyetlere yönelik tüketicilerin algı ve yaklaşımlarını tespit etmek bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, markaların sürdürülebilirlik çerçevesinde yaptığı faaliyetlerin, işletmelere sağladığı faydalar irdelenmiş olup tüketici perspektifinden algılanan kurumsal sosyal sorumluluğun ve algılanan yenilikçiliğin marka imajına, marka imajının da davranışsal niyet üzerindeki etkilerinin ne yönde olduğu araştırılmıştır. Bu bağlamda Ankara’da bulunan bir üniversitede öğrenim gören öğrencilere anket uygulanarak saha araştırması yapılmıştır. Araştırma modelinde yer alan değişkenler için korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda tüketicilerin sürdürülebilir giyim markalarından algıladığı kurumsal sosyal sorumluluğun ve yenilikçiliğin marka imajına, marka imajın ise davranışsal niyet üzerine pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Mantar Yönetim Yaklaşımı ile İşe Gömülmüşlük İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2023 Nisan) Özel, Efekan Taha; Kalfaoğlu, Serap
  Bu araştırmanın temel amacı mantar yönetim yaklaşımının işe gömülmüşlük üzerine etkisini incelemektir. Ek olarak, çalışmada demografik değişkenlere göre (yaş, medeni durum, pozisyon, kıdem gibi) hem mantar yönetim hem de işe gömülmüşlük algısının farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Anket yöntemi ile soru sorma tekniğinin uygulandığı çalışmada ayrıca kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş olup, Konya ilinde bulunan bir fabrikaya gidilmiş ve gönüllülük esasına bağlı olarak, anketi yüz yüze yanıtlayan çalışanlar (n=87) ile araştırma nihayete ulaştırılmıştır. Araştırmada toplanan veriler hem SPSS hem de AMOS programlarıyla çözümlenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, mantar yönetim yaklaşımının işe gömülmüşlük üzerine hem istatistiksel bakımdan anlamlı hem de negatif yönlü bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca çalışanların eğitim durumlarına ve pozisyonlarına göre her iki değişkene ilişkin algı düzeylerinde ve medeni durumlarına göre işe gömülmüşlük düzeylerinde farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu sonuçlarla birlikte örgütlerde mantar yönetim yaklaşımının farklı sektör ve işletmelerde uygulanması ile ileride birbirinden bağımsız bulgular elde edileceği düşünülmektedir. Literatür taraması sonucunda iki kavramın birlikte yer aldığı bir çalışmaya rastlanılmaması dolayısıyla bu boşluğun doldurulması ve doğru yönetim anlayışının örgüt verimliliği, üretkenliği ve çalışan tutumları adına büyük bir önem arz etmesi sebebiyle bu araştırma “değerli bir araştırma” özelliği taşımaktadır.
 • Öğe
  Yeni?li?kçi?li?k Kültürünün Örgütsel Yeni?li?kçi?li?k Üzeri?ne Etki?si?: Konya I?li?nde Faali?yet Gösteren Özel Hastanelerde Bi?r Uygulama
  (Selçuk Üniversitesi, 2011) Öğüt, Adem; Aksay, Kadir
  Bu çalışma, yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisini belirlemeyi vaat etmektedir. Bu amaçla Konya ilinde faaliyet gösteren özel hastaneler üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılarak teorik temel oluşturulmuştur. Sonrasında uygulama bölümüne geçilmiş ve veri toplama aracı olarak çeşitli avantajlarından dolayı anket yöntemi seçilmiştir. Araştırmaya özel hastanelerde çalışan 368 sağlık profesyoneli katılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda; Yenilikçilik kültürünün alt boyutları ile örgütsel yenilikçiliğin alt boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Yenilikçilik kültürünün alt boyutlarının örgütsel yenilikçilik üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan regresyon analiz sonuçlarına göre ise; yenilikçilik uygulamaları, yenilikçiliğe meyil ve değer odaklılık boyutlarının örgütsel yenilikçiliği pozitif yönlü etkilediği tespit edilmiştir. Uygulama sonuçları yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerindeki pozitif etkisini ortaya koymuştur. Bu bağlamda yenilikçilik kültürünün, örgütsel yenilikçilik kapasitesinin arttırılması konusunda önemli bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.
 • Öğe
  Örgütlerde Mesleki Tükenmişlik ve Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama
  (Selçuk Üniversitesi, 2012 Kasım) İraz, Rıfat; Altınışık, İsa; Ganiyusufoğlu, Ali
  Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin tükenmişliğinin, tükenmişlik alt boyutlarında ve toplam tükenmişlikte hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve tükenmişlik alt boyutlarına ilişkin algılarını, cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, ve ünvan değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma 2010-2011 Akademik yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi?ne bağlı bulunan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu?nda görev alan 151 akademisyene uygulanmıştır.
 • Öğe
  Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
  (Selçuk Üniversitesi, 2012 Aralık) Bedük, Aykut; Ganiyusufoğlu, Ali
  Sustainable development means a process of ongoing change in which human needs are taken into consideration and the basic needs of human are met effectively when making progresses and some changes. In this regard, the shape and structure of social responsibility activities which are done by the enterprises, become more important day by day. Because the activities of sustainable development done by enterprises make positive contributions to their own management and production processes by preserving the environment. And they also contribute to the welfare and development level of the society positively. The aim of this study is to deal with social responsibility efforts of the enterprises for the environment, to inform standarts, reports and principles related with sustainable development, to analyze the activities done and being done in Turkey and in the world and to give advices about these subjects.
 • Öğe
  Kobi̇’leri̇n Yapısal ve İşlevsel Sorunlarının Çözümüne Yöneli̇k Yapıcı Bi̇r Öneri̇: Kümelenme
  (Selçuk Üniversitesi, 2011 Mayıs) Öğüt, Adem; Karayel, Selçuk
  Hızla farklılaşan rekabet ortamı mekânın yeniden organize edilmesi sonucunu doğurmuştur. Özellikle KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu amaçla yenilik süreçlerinin belirlenmesi ve rekabet koşullarının oluşturulması, gelişen ağlarla birlikte yeni bölgesel kalkınma anlayışında ve mekânın örgütlenmesinde çok önemli rol oynamaya başlamıştır. Kümelenme ile KOBİ’lerin kullanıcılar ve imalatçılar arasında, bilgi üretim sektörü (üniversiteler, araştırma kurumları) ile emtia ve hizmet sektörleri arasında geniş yerel bağlar kurduğuna ve öğrenme ile yeniliği teşvik ettiği için eşsiz bir fırsat sunduğuna inanılır. Bu yeni kavramsal çerçeveye göre yeni üretim örgütlenmesinin geçmiş dönemde öne çıkan yöre ve merkezler dışında yeni mekân arayışları söz konusu olup, bu yeni üretim mekânlarından biri sanayi kümeleridir. Kümelenme anlayışındaki rekabet içinde işbirliğini ulusal ligdeki futbol takımlarının içerideki rekabetleri ile mili maçlardaki iş birliklerine benzetilebilir. Zira bugün dünya futbolunda başarılı olan ülkelere bakıldığında, o ülkelerin liglerinde çok ciddi bir rekabet olduğu görülür. Yani, yerel düzeyde rekabet, küresel ölçekte rekabet yeteneği kazanmanın ve başarının ön şartıdır.
 • Öğe
  Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2013 Aralık) Erdoğan, Pınar; Bedük, Aykut
  Bu çalışmanın amacı, örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Örgütsel sinizm bireyin örgütü hakkındaki olumsuz düşüncelerini ifade ederken, örgütsel vatandaşlık “biçimsel ödül sistemini dikkate almadan, bir bütün olarak organizasyonun fonksiyonlarını verimli biçimde yerine getirmesine yardımcı olan, gönüllülük esasına dayalı birey davranışı” olarak tanımlanmıştır. Örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal, davranışsal boyut olmak üzere üç boyut vardır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise, özgecilik, vicdanlılık, nezaket, sivil erdem ve sportmenlik boyutlarından oluşmaktadır. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla, Karaman Devlet Hastanesi ve ek binaları çalışanlarından anket yöntemiyle bilgi toplanmıştır. Anketlerin tamamı çalışanlara uygulanmış ve işyerlerini değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışının bazı boyutları ile örgütsel sinizmin bazı boyutları arasında düşük düzeyde negatif ilişki tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Marka ve Marka Değeri Olgusu: Marka Değerinin Tespitine Yönelik Bir Uygulama
  (Selçuk Üniversitesi, 2014) Akgün, Ali; Akgün, Vasviye Özlem
  Marka olabilmek, markalaşmak günümüz işletmecilik anlayışında öne çıkan konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz piyasada rekabet edebilmenin şartı yalnızca üretmek değil, markalaşmaktır. Marka değeri yüksek olan işletmeler rakipleri karşısında önemli bir avantaj yakalayabilmektedirler. Bunun yanı sıra var olan markalara bir değer biçmek ve marka değerini hatasız bir şekilde hesaplamak özellikle üst kademe yönetimin alacağı kararlarda hayati önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı; marka ve marka değeri kavramları ile marka değerleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi vermek ve Borsa İstanbul’da işlem gören bir markanınım marka değerini hesaplamaktır.
 • Öğe
  Örgüt İçi Faktörlerin Yenilik ve Yaratıcılık Performansına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) İraz, Rıfat; Altınışık, İsa
  Bu çalışmada ilk olarak yenilik ve yaratıcılık performansını etkileyen faktörleri, örgüt içi faktörlerle sınırlayarak incelemektir. İkincisi ise, bir amaç için bir araya gelen örgütlerin ve örgütlerin en önemli unsuru olan kişilerin (hem yönetici hem çalışan) bu konudaki farkındalıklarını artırabilmek ve onların yaratıcılık ve yenilikçilik performanslarına katkı sağlayabilmektir. Yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının tanımı verilmiştir. Yenilik ve yaratıcılığı etkileyen örgüt içi faktörler incelenmiş ve bir kamu kurumunda bir uygulama yapılmıştır.
 • Öğe
  Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi: Selçuk Üniversitesi’nde Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) Çağlıyan, Vural; Işıklar, Zeynep Ergen; Hassan, Sabeeha Azeez
  Teknolojinin gelişmesi sosyal medyayı, insanların gündelik yaşamlarındaki rutinler arasına yerleştirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak her geçen gün insanlar internet, web sitesi vb. araçları daha çok kullanmaya başlamışlardır. Bu araçlardan en çok dikkat çekenleri ise sosyal medya olarak da adlandırılan facebook, instagram, twitter gibi araçlardır. İnsanların kendilerini özgürce ifade edip, diğer kişilerle iletişim kurdukları yer olan sosyal medya kullanımının artması bu araçları pazarlamacıların ilgi odağı haline getirmiştir. Sosyal medya pazarlaması, pazarlamacıların tüketicilere kolayca ulaşabilmelerinin bir yoludur. Pazarlama unsurlarını içinde barındıran ve tüketicilere ulaşma imkânı sağlayan bu araçlar sosyal medyadaki içerikler vasıtasıyla tüketicileri etkilemekte ve tüketici kararlarını şekillendirebilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı sosyal medyadaki reklamların tüketici davranışları üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırmada anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarının pazarlama alanında çalışanlara ve sosyal medya yöneticilerine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
 • Öğe
  Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Transformasyonel Liderliğin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2023 Nisan) Aleyashı, Waleed Salam Jameel; İraz, Rifat
  Amaç - Bu araştırmanın amacı, Irak’ın Kerbela ilindeki bir hastanede örgütsel değişimin gerçekleştirilmesinde transformasyonel liderliğin rolünü ortaya çıkarmaktır. Yöntem - Araştırmada kullanılan veriler elden teslim ve çevrimiçi olarak dağıtılan anket yöntemi kullanılarak elde edilmiş ve SPSS programı yardımıyla analiz edilip değerlendirilmiştir. Bulgular – Çalışmanın sonuçları, transformasyonel liderlik ile dört alt boyutu ve örgütsel değişim arasında pozitif, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Sonuç – Transformasyonel liderlik ile örgütsel değişim arasında pozitif bir ilişkinin olduğu, diğer bir deyişle transformasyonel liderliğin örgütsel değişimi olumlu etkilediği anlaşılmaktadır.