Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 90
 • Öğe
  Matematiksel Problem Çözme ve Unsurları ile İlgili Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi: Bir Tematik Analiz Çalışması
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Ergül, Ebru; Alp, Yasemin; Doğan, Mustafa
  Bu araştırmanın amacı 2017-2021 yılları arasında, Türkiye’deki lisansüstü öğrenim düzeyinde matematiksel problem çözme alanında yapılan tez çalışmalarının belirli ölçütler açısından incelenmektir. Bu amaçla “matematik ve problem”, “matematik ve problem çözme” ve “problem çözme” anahtar kelimeleri kullanılarak YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 90 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin betimsel ve içerik analizleri yapılmıştır. Tezlerin incelenmesinde araştırmacılar tarafından oluşturulan tematik analiz matrisi kullanılmıştır. İnceleme sonucunda ortaya çıkan bulgular tablolar halinde frekans değerleri ile birlikte paylaşılmıştır. Ayrıca bulguları açıklayıcı birtakım yorumlar yapılmış ve yorumlar içerisinde yüzdelik değerlere yer verilmiştir. Araştırma sonuçları lisansüstü düzeyde matematiksel problem çözme alanında yapılan en fazla çalışmanın yüksek lisans tezi olduğunu; bu alanda yapılan lisansüstü çalışmaların son yıllarda azaldığını göstermiştir. Araştırmaların çoğunun temel amacının değişkenler arası ilişkileri incelemek olduğu tespit edilmiştir. Matematik öğretim programına göre tüm öğrenme alanlarının çalışmalara konu edildiği ve en çok izlenen yolun nicel yöntemler olduğu bulunmuştur. Ağırlıklı olarak ortaokul öğrencilerinin katılımcı olarak seçildiği, araştırma verilerinin genellikle test-ölçek, ölçek-envanter, görüşme-test ve görüşme-envanter gibi iki tür ölçme aracı kullanılarak toplandığı tespit edilmiştir. Değişkenler arası ilişkilere odaklanan araştırmaların sonuçlarının pozitif ilişkiyi işaret ettiği görülmüştür. Matematiksel problem çözme alanındaki yeterlilik düzeyine odaklı çalışmaların sonuçları katılımcıların net bir durumu yansıtır özellikte olmadığını göstermiştir. Bağımsız bir değişkenin problem çözme ve unsurları üzerinde etkisini tespit etmeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarında ise bağımsız değişkenlerin etkili olduğu bulunmuştur. Tezlerin büyük bir çoğunluğu hem kendi sonuçları hem de ileri araştırmalar için öneriler sunmuştur.
 • Öğe
  Şemsiyye Fi’l Hisab Adlı Eserin Cebir Konularının Matematik Öğretimi Yönünden İncelenmesi ve 2017 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Arı, Kamil; Ünüvar, Ebru
  14. yüzyıl matematik öğretiminde Şemsiyye Fi’l Hisab adlı kitap, matematik tarihi ile modern matematiğin gelişiminin ve geçirmiş olduğu safhaların görülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda matematik tarihi, ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya konu olmakta ve matematik tarihinin matematik öğretimi ile ilişkilendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Medeniyet tarihimizde önemli bir yere sahip olan Osmanlı Devleti ise zamanın önemli ilim ve kültür medeniyetlerinden birisidir. Osmanlı Devleti’ndeki ilim faaliyetlerine verilen önem göz önüne alınarak dönemin ilim merkezlerinde öğretimi okutulan Nizâmuddin Nîsaburi’nin Şemsiyye Fi’lHisab adlı eseri incelenmiştir. Bu eserin içeriğinde bulunan cebir hesapları ve öğretimi incelenerek 2017 MEB matematik dersi öğretim programı ile karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Şemsiyye Fi’l-Hisab adlı eserin transkripsiyonu yapılarak Arapçadan Türkçeye tercümesi yapılmıştır. Araştırmada eserin anlaşılmasını kolaylaştırmak adına modern matematik sembol ve işaretleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eserde kullanılan cebir konularının içeriği, hesap yöntemleri ve öğretim yöntem ve teknikleri ile günümüz MEB matematik dersi öğretim programı arasında basamak kavramı ile yaklaşık olarak aynı ve cebirsel işlemlerde farklılıklar bulunmuştur.
 • Öğe
  Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2009) Aladağ, Caner; Doğu, Süleyman
  Bu çalışma, ilköğretim okullarının II. kademesindeki öğrencilerin Fen ve Teknoloji derslerinde verilen ev ödevlerine ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Konya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarının II. kademesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerdir. Bu araştırmanın örneklemini, Konya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında II. kademede öğrenim gören 426 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 23 anket sorusu uygulanmıştır. Anket formu geliştirilirken, İlköğretim Okulu Programı incelenmiş ve program geliştirme ve değerlendirme ile ilgili literatür taranmıştır. Ayrıca, olası anket maddeleri için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Hazırlanan anket, fen eğitimcileri tarafından incelenerek araştırmanın amacına uygun olduğuna ve araştırma konusunu kapsadığına, yani kapsam geçerliliği olduğuna karar verilmiştir. Anket, çalışma grubuna uygulanmadan önce, örnekleme uygun bir alt gruba uygulanarak anketin güvenilirlik katsayısı Cronbach alfa formülünden yararlanılarak 0.81 olarak bulunmuştur. Anket sonucunda elde edilen bulgular istatistik metotlarla kodlanarak SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Öğrencilerin her bir soruya vermiş oldukları cevapların frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 1’de verilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir; Verilen ev ödevlerinin fen ve teknoloji konularını anlamada ve öğrenilenleri pekiştirmede önemli bir rölü olduğu görüşü hakimdir. Öğretmelerin ev ödevlerini kontrol etmelerinin öğrencilerin ödevlere daha fazla önem vermelerini sağladığı görüşü ağırlıkta olup, öğrenci-öğretmen etkileşimini geliştirdiği görülmektedir. Öğrencilerin grup çalışması şeklinde yaptıkları ödevlerin öğrenmede kalıcılığı artırdığı belirlenmiştir. Ödevlerin güncel konularla ilgili olması, öğrencileri ödev yapmada istekli kılmakta ve güncel konuları yorumlamada katkı sağlamaktadır.
 • Öğe
  Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Modellerin Bilim ve Fendeki Rolüne ve Amacına İlişkin Algıları
  (Selçuk Üniversitesi, 2009) Berber, Nilüfer Cerit; Güzel, Hatice
  Bilimsel süreçlerin ve bilimsel okuryazarlığın ayrılmaz birer parçası olan modeller, betimledikleri sistemin basitleştirilmiş temsilleridir ve nesneleri, olayları, fikirleri ya da soyut kavramları algılanır kılan araçlardır. Fen öğretiminin amacı, öğrencilere bilimsel düşünme ve çalışma becerilerini kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmak öncelikle öğrencilerin model ve modellemenin tabiatını anlamalarını ve bunları uygulamalarını gerektirir. Gelecek nesillere fen öğreniminde rehberlik edecek olan bu günün fen öğretmen adaylarının bu konu hakkında yeterli donanıma sahip olması önemlidir. Öğretmen adaylarının bu konuda ne derecede yeterli olduklarını ölçmek amacıyla yapılan bu çalışma yurt dışında yapılmış bir çalışmanın uygulaması niteliğindedir. Araştırma tarama modeli benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma 2005–2006 öğretim yılı ikinci yarıyılında yapılmıştır. Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı ve İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalında öğretim gören toplam 435 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına çoktan seçmeli ve yazılı açıklama gerektiren 6 sorudan oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Kullanılan ölçüm aracı, Treagust, Chittleborough ve Mamiale (2004) tarafından geliştirilen VOMMS (My Views of Models and Modelling in Science) isimli bir ölçektir. Anket, bilimsel modellere ilişkin üç karakteristiği yani, “temsiller olarak modeller”, “modellerin çeşitliliği” ve “modellerin dinamik doğası” nı araştırmaktadır. Ayrıca ölçeğin en son kısmında bazı model örnekleri verilmiş ve öğrencilere bunlardan hangilerinin model olarak nitelendirilebileceği sorulmuştur. Sonuçlar öğretmen adaylarının modelleri gerçeğin tam kopyaları değil temsiller olarak gördüklerini ortaya koymuştur. Öğretmen adayları bilimsel bir olguyu açıklayan çok sayıda model oluşturulabileceğini düşünmektedirler. öğretmen adayları modellerin bilim adamlarının hisleri yerine modeli ve teoriyi destekleyen gerçeklere göre kabul gördüğünü, bir modelin kabulünün hem sonuçları açıklamadaki başarısına hem de aldığı desteğe bağlı olduğunu düşünmüşlerdir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının genel olarak, modellerin fendeki rolünün farkında olduklarını göstermiştir.
 • Öğe
  Ortaöğretimde Çoklu Zekâ Kuramının Elektrik Konularını Öğrenme Sürecine Etkisinin Araştırılması
  (Selçuk Üniversitesi, 2010) Doğan, Oğuz; Oral, İmran
  Bu çalışmada Ortaöğretimde Çoklu Zekâ Kuramı’nın elektrik konularını öğrenme sürecine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemi, Konya ili merkezindeki Selçuklu Atatürk Lisesi, Karatay Lisesi ve Meram Anadolu Liselerinin 1.sınıflarından 84’ü kız, 80’i erkek olmak üzere toplam 164 öğrenciden oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak öğrencilere “Öğrenciler İçin Çoklu Zekâ Alanları Envanteri” ve fizik başarı testi uygulandı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerinin test edilmesinde bağımsız t-testi, tukey HSD testi ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, fizik dersinde elektrik konularının öğretiminde çoklu zekâ tabanlı ders planları ve öğretim etkinlikleri ile ders işlenen deney grupları, geleneksel öğretim etkinlikleri ile ders işlenen kontrol gruplarından daha başarılı olmuşlardır. Dolayısıyla çoklu zekâ tabanlı öğretimin, fizik dersinde elektrik konularının öğretiminde pozitif yönde bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu etkinin en fazla M-R, S-D, S-K ve doğacı zekâ gruplarındaki öğrencilerin öğrenme süreci üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları her sınıfta tüm zekâ alanlarına sahip öğrencilerin bulunduklarını göstermektedir. Geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğretim yapılan okullarda genellikle İçsel-Bireysel, Sosyal-Kişilerarası ve Mantıksal-Matematiksel zekâ alanları hem en gelişmiş hem de en fazla sahip olunan zekâ alanlarıdır. Dolayısıyla, geleneksel sınıflarda sadece Sözel-Dilsel ve MantıksalMatematiksel zekâ alanlarına yönelik öğretim yapılması, öğrencilerin sahip olduğu diğer zekâ alanlarını köreltmekle birlikte öğrencilerin başarılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerin daha çok Sözel-Dilsel ve Mantıksal-Matematiksel zekâsını dikkate alan günümüz eğitim sisteminde, diğer zekâ alanları aktif olan öğrenciler göz ardı edilmektedir. Oysa fiziğin bir doğa bilimi oluşu, her zekâ alanını kapsayan aktivitelerin hazırlanmasına imkân sağlamaktadır. Tüm zekâ alanları dikkate alınarak hazırlanan ortamlarda yetişen öğrenciler sadece fiziği sevmekle kalmayacak okul sonrasında bile sürekli çevresindeki fiziksel olayları sorgulayan ve bilgiyi arayan, kullanan ve üreten bireyler haline geleceklerdir.
 • Öğe
  9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Eğitsel, Görsel, Dil ve Anlatım Yönünden İncelenmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2011) Adıbelli, Sevilay; Güzel, Hatice
  Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan ve ilgili eğitim yılında da okutulmakta Ortaöğretim 9. sınıf fizik ders kitabının; eğitsel, görsel, dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi amacı ile 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında yapılmıştır Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Farklı iki araştırmada geliştirilen ve kullanılan ölçeklerden yararlanılarak 46 soruluk kitap değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçek kamuya bağlı farklı liselerde görev yapan ve farklı mesleki kıdeme sahip 61 fizik öğretmenine dağıtılmış, bu ölçeğe göre kitabın değerlendirilmesi kendilerinden istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi SPSS 15.0 programı ile yapılmış, t–testi, Anova ve Tukey testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p 0,05 olarak kabul edilmiştir. M.E.B ’lığınca hazırlanan 9. sınıf fizik ders kitabı öğretmenlerin değerlendirmelerine göre eğitsel, görsel, dil ve anlatım yönünden 5 üzerinden ortalama 3,60 puan almıştır. Oysa kitap değerlendirme ölçütlerine göre bu puanın en az 4,5 olması gerekir. Bu nedenle incelenen kitabın öğretmenlerin beklentisini karşılayacak nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Ders kitaplarının program geliştirmeci ve rehber öğretmen görüşlerinden yararlanılarak, alanında uzman kişiler tarafından yazılması, fizik kitapları içindeki konular işlenirken günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi ve yaşam temelli işlenmesi önerilmiştir. Ayrıca 2007 fizik öğretim programına göre M.E.B’ lığınca hazırlanan ve 2008 yılında okutulmaya başlanan 9. sınıf ders kitabının 2010 yılında başka araştırmacılar tarafından incelendiği araştırma bulguları bu araştırma bulguları ile karşılaştırılmıştır.Bu son araştırma bulguları, öğretmenlerin ders kitabına verdikleri ortalama puana göre kitabı yeterli düzeyde bulduklarını, fiziksel özellikler, etkinlikler ve görseller alt boyutları için ders kitabını iyi olarak nitelendirdiklerini, içerik, anlatım ve dil öğretimsel destek ile düzenleme alt boyutlarında ise yeterli olarak değerlendirdiklerini göstermiştir.Bu durum kitap basımlarında giderek iyileşme görülmesi açısından sevindiricidir.
 • Öğe
  Chaerophyllum macropodum Boiss. (Apiaceae / Umbelliferae) Türü Üzerine Bir Çalışma
  (Selçuk Üniversitesi, 2006) Duran, Ahmet; Doğan, Bekir; Akçiçek, Ekrem
  Doğu Anadolu bölgesinde (Bitlis), 2002 yılı vejetasyon döneminde gerçekleştirilen arazi çalışmaları kapsamında, Chaerophyllum L. cinsinin bilinen türlerinden farklı bir örnek toplanmıştır. Bu örnek üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bitkinin C. macropodum Boiss. olduğu anlaşılmıştır. Ancak C. macropodum türünün Türkiye Florasındaki betiminin eksik ve yetersiz olduğu görülmüştür. Bu türün betimi Türkiye Florası, İran Florası, Flora Orientalis, araziden toplanan örnekler ve herbaryum örnekleri incelenerek yeniden yapılmıştır. Ayrıca bu türün resmi çizilerek, literatür bulguları karşılaştırılmıştır.
 • Öğe
  Chaerophyllum macropodum Boiss. (Apiaceae/Umbelliferae) Türü Üzerine Bir Çalışma
  (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006) Doğan, Bekir; Akçiçek, Ekrem
  Doğu Anadolu bölgesinde (Bitlis), 2002 yılı vejetasyon döneminde gerçekleştirilen arazi çalışmaları kapsamında, Chaerophyllum L. cinsinin bilinen türlerinden farklı bir örnek toplanmıştır. Bu örnek üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bitkinin C. macropodum Boiss, olduğu anlaşılmıştır.
 • Öğe
  Global behavior of the difference equation $x_{n+1}=\frac{Ax_{n-1}} {B-Cx_{n}x_{n-2}}$
  (2013) Abo-Zeid, R.; Çınar, Cengiz
  The aim of this work is to investigate the global stability, periodic nature, oscillation and the boundedness of all admissible solutions of the difference equation x n+1 = Ax n-1/B-Cx nx n-2, n= 0, 1, 2,... where A,B,C are positive real numbers. © Soc. Paran. de Mat.
 • Öğe
  Ideas' of 9th Class Students at High Schools About "Water and Life" and Their Misconceptions
  (2012) Türköz, Emre; Kalıpçı, Erkan; Öztaş, Fulya; Bozkurt, Ersin; Öztaş, Haydar
  Water is a common study field of physics, chemistry, biology and environmental engineering and it's indispensable for sustainability of ecological balance and lives of living things. Knowing well the physical, chemical and biological properties of water by students enables biological systems and working principles of cells to be understood better. The aim of this study is to determine the opinions of 9 th class students at high schools about "Water and Life" and their misconceptions. The data of the research were collected via questionnaire forms applied to totally 60 students at 9 th class of Kozakli Anatolian High School in Kozakli district of Nevsehir city belonging to 2010-2011 education year. In the first part of the questionnaire, the students were asked for 10 open-ended questions aimed at determining sociodemographic attributes of them. In the second part, on the other hand, a questionnaire including two-stage 10 questions was applied. For every question in the second part of the questionnaire, the students were desired to explain in written why the answer given in the first part of the questionnaire as true or false is true or false. The findings obtained were interpreted and opinions of students about "Water and Life" and their misconceptions were determined. Proposals were brought forward for learning cycle and how these misconceptions can be dispelled depending on it.
 • Öğe
  Why Do Pre-Service Teachers Pose Multiplication Problems Instead of Division Problems in Fractions?
  (ELSEVIER SCIENCE BV, 2012) Ünlü, Melihan; Ertekin, Erhan
  The aim of this study was to investigate pre-service elementary mathematics teachers' problem types which were posed for modeling fraction division. Data was collected from pre-service elementary mathematics teachers in the spring semester of 2010-2011 who were enrolled in a teacher education program at a public university. Data collection tool entailed pre-service elementary teachers posing world division problems corresponding to the fractions written in symbolic form. The results of the study revealed that pre-service elementary mathematics teachers posed problems involving fraction multiplication rather than fraction division and they used invert and multiply algorithm. There was evidence that they did not have adequate learning about fraction division.
 • Öğe
  Preservice Mathematics Teachers' Conceptions of and Approaches to Learning: A Phenomenographic Study
  (SILA SCIENCE, 2012) Erdoğan, Ahmet
  Knowing the preservice mathematics teachers' conceptions of learning is one of the key factors of taking significant educational measures regarding the future. The purpose of this study was to investigate preservice mathematics teachers' conceptions of and approaches to learning. The phenomenographic qualitative research method was used to determine preservice mathematics teachers' conceptions of and approaches to learning. The data obtained from written materials were collected from 150 participating students using an open-ended question and analyzed through content analysis techniques. Then the participants' conceptions of and approaches to learning were categorized into six and two groups, respectively. The results show that approximately one-third of preservice mathematics teachers focus on learning as applying. Additionally, it is found that two-third of preservice mathematics teachers use surface approaches. and one-third of them use deep approaches.
 • Öğe
  On S-lambda(L)(I)-Asymptotically Statistical Equivalent Sequences
  (Amer Inst Physics, 2012) Gümüş, Hafize; Savaş, Ekrem
  This paper presents the notion of S-lambda(L)(I)-asymptotically statistical equivalence which is a natural combination of asymptotic I-equivalence and lambda-statistical equivalence. We find its relation to I-asymptotically statistical convergence, strong lambda(I)-asymptotically equivalence and strong Cesaro I-asymptotically equivalence.
 • Öğe
  2000–2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların bazı değişkenlere göre incelenmesi
  (2011) Yücedağ, Taner; Erdoğan, Ahmet
  Bu çalışmanın amacı, 2000–2009 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi alanında yapılan araştırmaları incelemek ve son yıllarda yapılan matematik eğitimi araştırmalarının genel çerçevesini çizmektir. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (HUEFD), The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) ve Eurasian Journal of Educational Research (EJER) dergilerinde yayınlanan makale çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışmada 153 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaların çoğunluğunun araştırma başlıkları bazında duyuşsal boyut konularında yapıldığı görülmektedir. Matematik konuları bazında ise cebir konuların daha fazla çalışıldığı görülmektedir. Araştırmada genel olarak matematik eğitimi araştırmalarının artması gerektiği, örneklem dağılımlarının daha çok başlık kapsaması gerektiği önerilmektedir.
 • Öğe
  New chromosome numbers in the genus Marrubium (Horehound) from Turkey
  (2011) Martin, Esra; Çetin, Özlem; Akgül, Gencay; Ay, Hilal
  Bu araştırmada, Türkiye’de doğal olarak yetişen Marrubium L. (Köpek otu) cinsine ait altı taksonun kromozom sayısı sayıldı. Marrubium (Lamiaceae) cinsine ait taksonların sahip olduğu somatik kromozom sayıları, Marrubium vulgare L. 2n342B, M. vulcanicum Hub.-Mor. 2n32, M. bourgaei Boiss. subsp. bourgaei 2n30, M. bourgaei Boiss. subsp. caricum P.H. Davis ve M. astracanicum subsp. astracanicum Jaq. 2n20, M. peregrinum L. 2n34’dür. İncelenen taksonlardan üç tanesinin kromozom sayısı ilk kez sunulmaktadır.
 • Öğe
  Anatomical characteristics of Bellevalia mathewii Özhatay & Koçak (Liliaceae)
  (2011) Doğu, Süleyman; Dinç, Muhuttin; Ünal, Ayvaz
  Bellevalia mathewii Özhatay & Koçak Güney Anadoluda yayılış gösteren dar yayılışlı bir endemiktir. Bu çalışmada, bu türün anatomik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma, skayp ve yaprak enine kesitleri ile yaprak yüzeysel kesitleri üzerinde yapılmıştır. Sonuçlara göre, yapraklar ekvifasial ve amfistomatik olup anamositik stomalıdırlar. Alt ve üst epidermisin altında 2-3-tabakalı palizad parankiması ve aralarında iyi gelişmiş 7-9-tabakalı sünger tabakası bulunmaktadır. Bazı sünger parankiması hücreleri rafit kristalleri içermektedir. Sünger parankiması içinde eşit aralıklarla lokalize olmuş iletim demetleri yer almaktadır. Alt epidermal hücreler rafit kristallerinden yoksun iken, bazı üst epidermal hücreler bol miktarda rafit içermektedir. Skaypta, korteks çok tabakalı olup, iletim demetleri iki sırada dizilmişlerdir.
 • Öğe
  Cicer floribundum var. amanicola (Fabaceae), a new variety from south Anatolia, Turkey
  (2011) Öztürk, Meryem; Duran, Ahmet; Hakkı, Erdoğan E.
  Türkiye’nin güneyinden Cicer floribundum Fenzl. var. amanicola M.Öztürk & A.Duran olarak yeni bir varyete tanımlandı. Bu yeni takson, Pinus nigra orman açıklıklarında yetişir (C6 Osmaniye). C. floribundum var. amanicola, endemik olup C. floribundum var. floribundum taksonundan ayrılır. C. floribundum var. amanicola ile var. floribundum taksonlarının tayin anahtarı düzenlendi ve ayırıcı karakterlerinin karşılaştırmaları yapıldı. Ayrıca ekolojisi verildi ve tehlike katergorisi önerildi. Bunlara ilave olarak polen karakterleri ve tohum yüzey özellikleri elektron mikroskobu (SEM) ile çalışıldı. Taksonların coğrafik dağılımları harita üzerinde gösterildi.
 • Öğe
  The Effect of Computer Simulations Over Students' Beliefs on Physics and Physics Success
  (ELSEVIER SCIENCE BV, 2010) Bozkurt, Ersin; İlik, Aslan
  The purpose of this study is to measure the impact of teaching which is carried out with interactive computer simulations on students' beliefs about physics and achievement of physics. The research has been carried out in 2008-2009 academic year fall semester at Selcuk University Ahmet Kelesoglu Education Faculty on 152 students who studied General Physics 1 Course. For the study a survey called "Colorado Learning Attitudes about Science Survey" (CLASS) was used. In addition a success test has been used to measure students' success on Physics. As a result of analysis data obtained from the research, it was seen that the courses with interactive simulations have a positive effect on students' beliefs about physics and physics achievement.
 • Öğe
  Taxonomic Studies on the Genus Rhabdosciadium (Apiaceae) with Particular Reference to Turkish Species and Their Relationships with Some Closely Related Genera
  (VERSITA, 2010) Duran, Ahmet; Doğan, Bekir; Duman, Hayri; Martın, Esra; Öztürk, Meryem; Çetin, Özlem
  The genus Rhabdosciadium Boiss. is represented by five species in the world. Three of these five species are naturally spread in Iran and the others are found in Turkey. Rhabdosciadium is represented with Rhabdosciadium microcalycinum Hand.-Mazz. and R. oligocarpum (Post ex Boiss.) Hedge & J.M.Lamond in Turkey. The comprehensive morphologic description of these two species' samples collected from Elazig and Osmaniye is made. In addition, the fruit and pollens are examined by the electron microscope (SEM) and their diagnostic characteristics are evaluated. Using the Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) as the DNA finger printing method, the molecular relationship between both of the species are examined. Also, the molecular connection of the Rhabdosciadium Boiss. species with the Echinophora L., Myrrhoides Heister ex Fabr., Chaerophyllum L. and Anthriscus Pers. genera is studied and their phylogenetic relations are shown with the dendogram. In addition to this information their distribution map is given.
 • Öğe
  Removal of Dichloromethane in Up-flow Anaerobic Sludge Bed Reactors and Methane Production
  (Asian Journal of Chemistry, 2010) Özdemir, Celalettin; Şen, Nejdet; Dursun, Şükrü; Kalıpçı, Erkan
  Chlorine has been successfully removed from chlorinated aliphatic compounds under anaerobic conditions. In this research, biological treatment of volatile organic compound (VOC) in high-flow anaerobic reactors was carried out. The resistance of micro-organisms was investigated in an upflow anaerobic sludge blanket reactor with an automated control system, using co-substrate additions, different ratios of organic matter, different hydraulic retention times, stable concentrations of chemical oxygen demand and volatile fatty acids and a range of factors such as pH, alkalinity and temperature (35 degrees C) during the anaerobic treatment. Glucose, sodium sulphate, COD, calcium chloride, ammonium bicarbonate, potassium phosphate and methanol were used as co-substrates. The resulting removal rates for dichloromethane and chemical oxygen demand was 60 and 70%, respectively. The dichloromethane decomposition ratio was 0.136 mg g VSS(-1) d(-1). The highest methane ratio in the biogas was 64 %. Inhibition concentrations after 24 h were determined as IC(50) = 42.6 and IC(25) = 16.8.