Fizyoloji/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 77
 • Öğe
  Comparison of Plasma NPY and Zinc Levels of Elite Weightlifters and Sedentaries
  (Selçuk Üniversitesi, 2021 Ağustos) Arıkan, Şükran; Akkuş, Hasan; Halifeoğlu, İhsan; Baltacı, Abdulkerim Kasım
  Neuropeptide Y (NPY), a strong stimulant of nutrition, and zinc, which has an important effect on nutrition regulation, have attracted the attention of many researchers. The aim of this study was to investigate the relationship between plasma NPY and zinc levels in elite weightlifters. Thirty healthy subjects between the ages of 18-27 participated in the study voluntarily. The subjects were composed of two equal groups: the control group who did not exercise regularly and the elite weightlifters who did regular training. Plasma NPY (ELISA) and zinc levels (Atomic Absorption Spectrophotometer) were determined in blood samples collected from subjects. Statistical evaluation of the data was performed using Minitab for Windows, Release 13.0 computer software. Arithmetic means and standard deviations of all parameters were calculated. Variance analysis was used to determine the differences between groups. The Least Significant Difference Test (LSD) was employed to compare group means obtained from the variance analyses that were found statistically significant. When serum NPY and zinc values were compared between the groups, it was found that NPY levels of elite weightlifters were higher than controls (p <0.01) and zinc levels were lower (p <0.01). The findings of the study show that physical activity leads to changes in NPY and zinc release. As a result, there may be a critical relationship between these changes and physical performance.
 • Öğe
  Yüksek İrtifa Antrenmanının Pentatlon Sporcularında Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Belirteçleri Üzerine Etkisi
  (Selçuk Üniversitesi, 2017 Eylül) Belviranlı, Muaz; Okudan, Nilsel; Kabak, Banu; Erdoğan, Murat; Karanfilci, Muharrem; Ada, Ahmet Mustafa
  Amaç: Çalışmanın amacı elit pentatlon sporcularında yükselti antrenmanın oksidatif stres ve antioksidan savunma sistemi belirteçleri üzerine etkilerini incelemekti. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 24-40 yaşları arasında, düzenli antrenman yapan on iki elit erkek pentatlon sporcusu katıldı. Sporcuların deniz seviyesindeki son antrenmanlarından 24 saat sonra istirahat kanları alındı. Daha sonra sporculara 2500 metre yükseklikte 4 hafta süreyle yükselti antrenmanı yaptırıldı ve antrenman sonrasında son antrenmandan 24 saat sonra sporculardan tekrar açlık kan örnekleri alındı. Kan örneklerinde malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) seviyeleri ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi analiz edildi. Bulgular: Sporcularda yüksek irtifa antrenmanından sonra antrenman öncesine göre MDA ve GSH seviyeleri artmıştı (P < 0,05), fakat SOD aktivitesinde herhangi bir değişiklik yoktu (P > 0,05). Sonuç: Bu çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre yükselti antrenmanı elit pentatlon sporcularda oksidatif stresi artırıp enzimatik olmayan antioksidan sistemini güçlendirirken enzimatik antioksidan sistemini etkilemez.
 • Öğe
  Hipotalamik-hipofizer-adrenal Aks Üzerine Sisplatin ve Kurkuminin Etkileri
  (Selçuk Üniversitesi, 2017 Mart) Öz, Mehmet; Demir, Enver Ahmet; Gergerlioğlu, Hasan Serdar; Atalık, Kısmet Esra Nurullahoğlu; Yerlikaya, Fatma Hümeyra
  Amaç: Son yıllarda zerdeçaldaki aktif polifenol olan kurkumininsisplatin içeren kemoterapi rejimlerinde sinerjistik bir role sahip olduğunu gösteren bilgiler artmaktadır. Kurkuminin güvenli bir adjuvan olduğunu göstermek için söz konusu ajanların sistemik etkileşimlerinin araştırılması gerektiğinden bu polifenolünsisplatin uygulanan sıçanlarda hipotalamik-hipofizer-adrenal (HPA) aksa etkilerinin incelemesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Toplamda 34 erkek Wistar sıçan kontrol (n=7), sisplatin (n=10), kurkumin(n=7) ve sisplatin + kurkumin (n=10) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Sisplatin ve kurkumin gruplarındaki sıçanlara 5 hafta süresince (sırasıyla) 5 mg/kg/hafta, i.p. sisplatin ve 300 mg/ kg/gün, p.o. kurkumin uygulandı. Sisplatin + kurkumin grubu aynı dozlarda hem sisplatin hem kurkumin aldı. Kontrol grubuna yalnızca taşıyıcı (fizyolojik salin ve mısır yağı) verildi. Hayvanlar adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve kortikosteron (CORT) ölçümleri için kan elde etmek maksadıyla eksanguine edildi. Beyin çıkarıldı ve hipokampal dokuda mineralokortikoid (MR) ve glukokortikoid (GR) reseptörleri belirlendi. Analizler ELISA yöntemiyle gerçekleştirildi. Bulgular: Sisplatin ve kurkumin tedavilerinin araştırılan parametreleri bozmadığını bulduk (p>0.05). Ayrıca, kurkumin ve sisplatinin birlikte uygulanmasının kontrollere kıyasla ACTH ve CORT’un plazma konsantrasyonları ile hipokampal MR ve GR seviyelerini değiştirmediğini gözlendi (p>0.05). Sonuç: Sonuçlarımıza göre tek başına veya kombine halde sisplatin ve kurkumin tedavisi HPA aksını etkilememektedir.
 • Öğe
  Elit Taekwondocularda C Vitamini Uygulamasının IFN-?, TNF-?, IL-2 ve IL-6 Düzeylerine Etkisi
  (Selçuk Üniversitesi, 2018 Ocak) Patlar, Süleyman; Boyalı, Ekrem; Baltacı, Saltuk Buğra; Moğulkoç, Rasim; Baltacı, Abdulkerim Kasım
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, taekwondo sporu yapan bireylerde C vitamini uygulamasının sitokin salınımı üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan yaş ortalaması; 20.67±0.24 yıl, vücut ağırlığı ortalaması; 65.45±1.69 kg olan 10 adet erkek elit taekwondocu üzerinde gerçekleştirildi. Deneklere 4 hafta süreyle günde oral olarak 300 mg C vitamini tablet şeklinde verildi ve 4 haftalık vitamin ilavesi öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez yorgunluk oluşuncaya kadar tükenme egzersizi yaptırıldı. Dört hafta süren uygulama öncesinde ve sonrasında deneklerden istirahat ve yorgunluk olmak üzere 4 kez kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde serumda interferon gama (IFN-?), tümör nekrosiz faktör-alfa (TNF-?), interlökin-2 (IL-2) ve interlökin-6 (IL-6) düzeyleri ELISA test kitleri kullanılarak tayin edildi. Bulgular: IFN-?, TNF-? ve IL-2 düzeyleri hem uygulama öncesi hem de sonrası anlamlı bir farklılık göstermedi (p>0.05). Uygulamadan önceki egzersiz periyodunda serum IL-6 düzeylerinde dinlenme periyoduna göre anlamlı artış vardı (p<0.05). Uygulamadan önceki egzersiz periyodunda ortaya çıkan IL-6 düzeylerindeki artış C vitamini uygulamasıyla önlendi. Sonuç: Çalışmanın sonuçları taekwondo sporu yapan bireylerde C vitamini uygulamasının serum IFN-?, TNF-? ve IL-2 düzeylerini etkilemediğini, ancak egzersizde artan ve bağışıklık fonksiyonları üzerinde inhibe edici etkiye sahip olan IL-6 düzeylerindeki artışı engellediğini göstermektedir.
 • Öğe
  Dmba ile Meme Kanseri Oluşturulmuş Sıçanlarda Artan Uterus Doku Hasarı Çinko ve Melatonin Desteğiyle Önlenir
  (Selçuk Üniversitesi, 2020 Eylül) Mutlu, Elif Gülbahçe; Baltacı, Saltuk Buğra
  Amaç: Bu çalışmanın amacı dişi sıçanlarda DMBA ile oluşturulmuş meme kanserinde çinko ile melatonin uygulamasının uterus dokusundaki lipit peroksidasyonu üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Wistar cinsi sütten yeni kesilmiş toplam 42 adet dişi sıçan kullanılan araştırmada hayvanlar 5 gruba ayrıldı: Grup 1 Kontrol, Grup 2 DMBA Kontrol, Grup 3 DMBA+Çinko, Grup 4 DMBA+Melatonin, Grup 5 DMBA+Melatonin ve Çinko. Grup 1 dışındaki hayvanlara meme kanseri oluşturmak için kolza yağı (kanola) içinde 80 mg/kg dozunda DMBA gavaj yoluyla verildi. Çinko ve melatonin uygulanan gruplara 5 mg/kg/gün dozunda ip çinko, melatonin ve çinko+melatonin 4 hafta boyunca verildi. Hayvanlardan alınan uterus doku örneklerinde MDA (malondialdehid) ve GSH (glutatyon) düzeylerispektrofotometrik yöntemle tayin edildi. Bulgular: En yüksek uterus MDA seviyeleri DMBA ile meme kanseri oluşturulmuş kontrol (G2) grubunda elde edildi (p<0.05). Melatonin ve çinkonun kombine uygulandığı DMBA grubunun (G5) uterus MDA seviyeleri diğer grupların tamamından daha düşüktü (p<0.05). DMBA ile meme kanseri oluşturulmuş kontrol (G2) grubu en düşük GSH düzeylerine sahipti (p<0.05). Melatonin ve çinkonun kombine uygulandığı DMBA grubunun (G5) GSH değerleri diğer grupların tamamından daha yüksekti (p<0.05). Sonuç: Çalışmanın bulguları DMBA ile oluşturulan meme kanserinde artan uterus doku hasarının çinko, melatonin ve çinko+melatonin desteğiyle baskılandığını göstermektedir. Özellikle çinko + melatoninin kombine uygulanması tümoral olaylarda ortaya çıkan doku hasarının önlenmesinde katkı sağlayabilir.
 • Öğe
  The Effects of Lockdowns and Restrictions During the COVID-19 Pandemic: Perspectives and Experiences From Ankylosing Spondylitis Patients.
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Uzunok, Barış; Salbaş, Ender; Özpazarcık, Kaan; Çobanoğlu, Burçin; Kaynar, Simge; Demircan, Nil; Yazgan, Cavit; Yıldırım, Alper
  Objective: The COVID-19 pandemic has been affecting our world and all people for 2 years and It has been the subject of many studies that have been published in the literature. Common result of these studies is that the pandemic has increased people’s stress levels and also many research studies report the negative impacts of the pandemic on private patient populations, such as those with chronic diseases. However, there are no clinical studies in Turkey that have revealed the effects of pandemic restrictions on patients with rheumatic diseases yet. Our study aims to evaluate the effects of quarantine and restrictions imposed during the COVID-19 pandemic on patients with Ankylosing Spondylitis. Method: This study was carried out in the USAK province of Turkey with patients with ankylosing spondylitis aged 18-65 years. After a detailed literature review, a 35-question questionnaire was prepared. This survey was aimed at determining the treatment routines and habits of patients during the COVID-19 restriction period, such as exercise and nutritional status. At the same time, the effects of the closure and restriction period on the mental health of patients were investigated. During this period, the availability of doctors and medicines of patients was questioned. Results: All participants reported an impact of lockdown. 43.7% reported lesser exercising levels than before the lockdown. These patients mainly consumed more vitamin C (65.7), as media advice for the public. However, despite specialist advice, some patients consumed more alcohol (21.4%). 78% of the patients reported sleep-wake rhythms markedly changed under restriction and the majority of patients could not go to a rheumatologist for follow-up. Conclusion: The majority of the AS did not consult specialists or physicians during the lockdown period but most of them continued their medications to control the disease activity.
 • Öğe
  The effect of silymarin supplementation on cognitive impairment induced by diabetes in rats
  (De Gruyter, 2019) Yön, Burcu; Belviranlı, Muaz; Okudan, Nilsen
  The objective of this investigation was to examine the impact of silymarin supplementation on locomotion, anxiety-related behavior, learning, and memory via several behavioral tests, such as open field, elevated plus maze, and Morris water maze tests in streptozotocin-induced diabetic rats. The rats were divided into the control, diabetes, silymarin, and diabetes plus silymarin groups. On the 30th-35th days of the study, several behavioral tests were performed and blood and brain tissue samples were taken and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and histone deacetylase 3 (HDAC3) levels were analyzed. There was no significant difference in locomotor activity between the groups (p = 0.534). Spatial memory was lower (p = 0.000) but anxiety scores were higher (p = 0.005) in the diabetes group than in the control, silymarin, and diabetes plus silymarin groups. Plasma (p = 0.000) and brain tissue (p = 0.007) BDNF levels were lower in the diabetes group than in the control, silymarin, and diabetes plus silymarin groups; however, plasma (p = 0.432) and brain tissue (p = 0.321) HDAC3 levels did not significantly differ between the groups. The findings obtained from this study suggest that silymarin supplementation could improve anxiety-related behavior, and learning and memory in diabetic rats by increasing the BDNF levels. © 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.
 • Öğe
  Effect of 3’-4’-dihydroxyflavonol on lipid per oxidation in experimental renal ischemia-reperfusion in rats
  (Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019) Koç, Aynur; Ergene, Neyhan; Baltacı, Abdülkerim Kasım; Mogulkoc, Rasim
  This study aimed to examine the affects of 3’-4’-dihydroxyflavonol (DiOHF) on lipid peroxidation in experimental renal ischemia-reperfusion. The research was conducted on Wistar-albino type male rat. The experimental groups were formed as 1.Control; 2.Sham; 3.Ischemia; 4.Ischemia+reperfusion; 5.DiOHF+Ischemia; 6.Ischemia+ DiOHF + reperfusion. The highest tissue glutathione levels were found in groups 5 and 6. Groups 1 and 2, which were control and sham groups respectively, had the lowest tissue GSH values. Ischemia group was found to have the highest tissue malondialdehyde (MDA) level. Tissue MDA levels in group 4 were lower than those in group 3, however, higher than the levels in all other groups. Erythrocyte GSH levels in groups 5 and 6 were higher than the levels in all other groups. Group 4 has highest plasma MDA values. Plasma MDA levels in group 3 were lower than the levels in Group 4, but higher than those in other groups. The results of the study indicate that intraperitoneal DiOHF administration inhibits lipid per oxidation that intensifies in the case of renal ischemia-reperfusion injury in rats. © 2019 Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. All rights reserved.
 • Öğe
  Voluntary, involuntary and forced exercises almost equally reverse behavioral impairment by regulating hippocampal neurotrophic factors and oxidative stress in experimental Alzheimer's disease model
  (ELSEVIER, 2019) Belviranli, Muaz.; Okudan, Nilsel.
  The purpose of this study was to compare the neuroprotective effects of voluntary, involuntary, and forced exercise trainings on behavioral impairment as well as hippocampal Alzheimer's disease (AD) pathology and oxidative stress markers, and levels of neurotrophic factors in the rat model of AD. The rats were assigned to control, Alzheimer model, Alzheimer + voluntary exercise, Alzheimer + involuntary exercise, or Alzheimer + forced exercise group. The rat model of AD was established by D-(+)-Galactose (D-GAL) and AICl(3) administration for 90 days. Voluntary, involuntary (swimming) or forced exercise (load-swimming) trainings were performed for 90 days starting with the D-GAL and AlCl3 administration and then several behavioral tests were applied. Locomotor activity, exploratory behavior, and spatial memory were lower but anxiety levels were higher in the Alzheimer model group, than in the other groups (P < 0.05). The hippocampal levels of the amyloid beta 1-42, microtubule associated protein Tau, malondialdehyde, and protein carbonyl levels were higher, but brain-derived neurotrophic factor, nerve growth factor, glutathione and superoxide dismutase levels were lower in the Alzheimer model group, than in the other groups (P < 0.05). The results of the present study suggest that all exercise modalities almost equally attenuated non-cognitive and cognitive disturbances in a rat model of AD. Elevated neurotrophic factors, and improved oxidative stress could mediate these beneficial effects.
 • Öğe
  The role of zinc in the endocrine system
  (UNIV KARACHI, 2019) Baltaci, Abdulkerim Kasim.; Mogulkoc, Rasim.; Baltaci, Saltuk Bugra.
  Zinc is essential in the regulation of a variety of physiological and biochemical events in the organism. It plays a critical role in maintaining the cell membrane integrity, protein-carbohydrate-lipid metabolism, immune system, wound injury and in the regulation of a number of other biological processes associated with normal growth and development. Physiological and biochemical levels of many hormones are affected by zinc metabolism. Therefore, growth impairment, hypogonadism, and some endocrine diseases are associated with the deficiency of zinc. These effects of zinc are considered versatile. Zinc increases the synthesis of the growth hormone and its number of receptors; thus, it is an important mediator in the binding of this hormone to its receptor. Found in a large quantity in the pancreas tissue, zinc has a part in the regulation of the effect of insulin. Zinc is involved to much more thyroid hormone metabolism such as hormone synthesis, receptor activity, conversion of T4 to T3, and production of carrier proteins. The low levels of zinc and high levels of leptin in obese individuals point to a critical relationship between zinc and leptin. Zinc is related to enzyme activity to melatonin synthesis. Melatonin has regulatory activity for zinc absorption from gastrointestinal system. Zinc particularly affects the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, as 5 alpha-reductase that is involved in this conversion is a zinc-dependent enzyme. In consideration of these relations, zinc is accepted to play critical roles in the endocrine system. The aim of the current review is to draw attention to the effects of zinc on the endocrine system.
 • Öğe
  The evaluation of intraocular pressure fluctuation in glaucoma subjects during submaximal exercise using an ocular telemetry sensor
  (WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS, 2019) Bozkurt, Banu.; Okudan, Nilsel.; Belviranli, Muaz.; Oflaz, Ayse Bozkurt.
  Purpose: To evaluate the effect of acute submaximal exercise on intraocular pressure (IOP) fluctuations in open-angle glaucoma (OAG) subjects using an ocular telemetry sensor (OTS, Sensimed TriggerFish (R)). Methods: Twelve OAG subjects aged 45-65 years with no medical limitation for exercise were included in this prospective study. A submaximal exercise test was performed using a cycle ergometer for 20 min during which OTS voltages and metabolic parameters were recorded continuously. IOP voltages taken before, during, and after exercise were compared using the Friedman test and correlations with the metabolic parameters were evaluated using the Spearman analysis. Results: In two subjects, the OTS stopped functioning after a few hours. Median OTS measurements were 37.60 mVeq 10 min before exercise [interquartile range (IQR) 137.27], 51.75 (IQR 121.2), 62.35 (IQR 123.72), 54.6 (IQR 141.3), and 59.7 mVeq (IQR 196.7) during exercise (4 time points, 5 min apart), and 50.7 (IQR 147.35) and 64.2 mVeq (IQR 103.25) 10 and 30 min after exercise and the change was statistically non-significant (P = 0.66). No correlations were found between OTS and metabolic parameters measured at the same time points (P > 0.05). Nocturnal acrophase pattern was detected in five subjects (50%), diurnal acrophase in two patients, and double-hump in two patients. Median IOP voltages in the morning, afternoon/evening, and night were 335.84, 149.15, and 341.38 mVeq, respectively (P < 0.001). Conclusion: Continuous IOP monitoring did not reveal a remarkable voltage change in OAG patients during or immediately after exercise, but nocturnal IOP peaks in half of the patients.
 • Öğe
  The effects of resveratrol administration on lipid oxidation in experimental renal ischemia-reperfusion injury in rats
  (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019) Baltaci, A. K.; Gokbudak, H.; Baltaci, S. B.; Mogulkoc, R.; Avunduk, M. C.
  We investigated how resveratrol affects lipid oxidation during experimental renal ischemia-reperfusion injury in rats. We used 48 adult male rats assigned to five groups: group 1, control; group 2, renal ischemia; group 3, renal ischemia + reperfusion; group 4, resveratrol + renal ischemia; group 5, resveratrol + renal ischemia + reperfusion. Plasma and renal tissue malondialdehyde (MDA), and erythrocyte and renal tissue glutathione (GSH) levels were measured and histologic changes in the renal tissue were examined. Ischemia-reperfusion affected the MDA-GSH balance adversely and caused histopathological changes in the renal tissue of the ischemia and ischemia + reperfusion groups. Resveratrol treatment normalized MDA and GSH levels as well as the histopathology that occurred in the renal tissue of the ischemia and ischemia + reperfusion groups.
 • Öğe
  Role of melatonin receptors in hyperthermia-ınduced acute seizure model of rats
  (HUMANA PRESS INC, 2019) Mogulkoc, Rasim; Baltaci, Abdulkerim Kasim; Aydin, Leyla
  Melatonin is a neurohormone that has anticonvulsant activity in different experimental seizure models including hyperthermic febrile seizure. However, the mechanisms of this effect are not clear at the receptor level. The aim of the study was to determine which melatonin receptors involve in the hyperthermic febrile seizure model. 22-30 days Wistar male rats were used, and in children, it corresponds to 1.5-2 years. Groups were performed as (1) control, (2) ethanol/saline, (3) DMSO, (4) melatonin (MT), (5) MT + luzindole (LUZ), (6) MT + K-185, (7) MT + prazosin (PRZ), (8) MT + LUZ + K-185, (9) MT + LUZ + PRZ, (10) MT + K-185 + PRZ, and (11) MT + LUZ + PRZ + K-185. The hyperthermic febrile seizure pattern was established by keeping the rats in 45 degrees C hot water, and the latency, duration, and severity of seizures were determined in all groups. MT, LUZ, K-185, and PRZ were given 15, 45, 15, and 30 min before the induction of seizure, respectively. It was observed that melatonin shortened the duration of seizure, reduced the severity, and did not affect latency and that these effects were not completely blocked by receptor antagonists when compared with control, ethanol/saline, and DMSO groups. In conclusion, the fact that the anticonvulsant effect of melatonin is not completely blocked by all melatonin receptor antagonists. We can conclude that a multimodal mechanism may be responsible for the effect of melatonin receptors alone on the anticonvulsant effect of melatonin. It will be useful to design new pharmacological studies to make the subject clear.
 • Öğe
  Quantitative assessment of the effect of acute anaerobic exercise on macular perfusion via swept-source optical coherence tomography angiography in young football players
  (SPRINGER, 2019) Karakucuk, Yalcin; Okudan, Nilsel; Bozkurt, Banu; Belviranli, Muaz; Sezer, Tugba; Gorcuyeva, Sona
  Aim To evaluate the effect of acute anaerobic exercise on macular perfusion measured by swept-source optical coherence tomography angiography (SS-OCTA) in young football players. Materials and methods Football players with ages between 18 and 20 years were included into the study. After a detailed ophthalmological examination, physiological parameters including height (cm), body weight (kg), body fat percentage (%), systemic blood pressure (BP) (mmHg), hematocrit values (%), oxygen saturation pO(2) (%) and heart rate (bpm) were recorded. Intraocular pressure (IOP) (mmHg) and SS-OCTA using DRI OCT Triton (Topcon, Tokyo, Japan) were measured immediately before and after Wingate test. Results Out of 20, 16 participants completed the study. All participants were males with a mean age of 18.12 +/- .34 years. Systolic BP, hematocrit and heart rate increased, while pO(2) and IOP decreased remarkably after Wingate test (p < .01). After anaerobic exercise, there was an increase in mean FAZ area in superficial capillary plexus (FAZs) which was not significant (p = .13), while decrease in FAZ area in deep capillary plexus (FAZd) (mm(2)) was remarkable (p = .04). No changes were observed in mean vessel density (VD) (%) in superficial capillary plexus (VDs), deep capillary plexus (VDd), choriocapillaris (VDcc), central macular thickness (CMT) (mu m) and subfoveal choroidal thickness (SFCT) (mu m) after Wingate test (p > .05). FAZd and some of the VD parameters showed a significant correlation with BP (p < .05). Conclusion Acute anaerobic exercise seems not to alter either mean VD in retina and choroid or CMT and SFCT. Among OCTA parameters, only FAZd decreased remarkably.
 • Öğe
  New treatment modalities with vaccine therapy in renal cell carcinoma
  (WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS, 2019) Sönmez, Mehmet Giray.; Sönmez, Leyla Öztürk.
  The aim of implementing vaccine therapy is to activate immune response against malignant cells by overcoming the tolerance triggered by the tumor. These treatments are effective using the immune response against cancer. Not every type of cancer is suitable for vaccine therapies. For a vaccine therapy to be implemented, cancer should be immunogenic and contain tissue-specific proteins, should have a slow progression, and treatments should be feasible. For that reason, studies regarding urological cancers are mostly focused on the kidneys and the prostate. Vaccine therapies used in renal cell carcinoma (RCC) can be categorized under the following titles: autologous tumor cells, dendritic cells, genetically modified tumor cells, and protein/peptide. Although there are old studies on the implementation of vaccine therapies in RCC, researches have only been intensified recently. In addition to their effective potential for lengthening general survival, decreasing tumor burden and cancer development in long term, vaccine treatments are especially effective in metastatic RCC patients. We think that vaccine treatments would be applied more in near future since RCC are immunogenic. In this compilation, we will discuss vaccine therapies used in RCC, which urologists are not so familiar with, in the light of the up-to-date literature.
 • Öğe
  Molecular Mechanisms of Early and Late LTP
  (SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 2019) Baltaci, Saltuk Bugra; Mogulkoc, Rasim; Baltaci, Abdulkerim Kasim
  LTP is the most intensively studied cellular model of the memory and generally divided at least two distinct phases as early and late. E-LTP requires activation of CaMKII that initiates biochemical events and trafficking of proteins, which eventually potentiate synaptic transmission, and is independent of de novo protein synthesis. In contrast, L-LTP requires gene expression and local protein synthesis regulated via TrkB receptor- and functional prions CPEB2-3-mediated translation. Maintenance of LTP for longer periods depends on constitutively active PKM. Throughout this review, current knowledge about early and late phases of LTP will be reviewed.
 • Öğe
  Effects of zinc supplementation on metallothionein levels in ischemic renal tissue
  (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020) Yazgan, Betul.; Baltaci, Abdulkerim Kasim.; Mogulkoc, Rasim.; Avunduk, Mustafa Cihat.
  We investigated how zinc (Zn) supplementation affects metallothionein levels in the cortex and medulla of ischemic renal tissue of rats. We used adult male rats divided into four groups: group 1, untreated control; group 2, sham-operated; group 3, ischemia-reperfusion; group 4, ischemia-reperfusion + 5 g/kg Zn. Renal tissue was analyzed using immunostaining of rat metallothionein. Cells stained with metallothionein were counted and their percentage was calculated. We found that the Zn supplemented ischemia and reperfusion group exhibited a greater percentage of cells stained strongly for metallothionein in the renal cortex than all other groups. In the renal medulla, percentages of weak staining for metallothionein in the control and ischemia and reperfusion groups were greater than those in the sham and Zn-supplemented ischemia/reperfusion groups. Our findings indicate that the main effect of Zn in the renal tissue occurs in the cortex, while metallothionein synthesis in the renal medulla is unaffected.
 • Öğe
  Effects of morning and nocturnal soccer matches on levels of some trace elements in young trained males
  (C M B ASSOC, 2019) Algul, Sermin.; Bengu, Aydin Sukru.; Baltaci, Saltuk Bugra.; Ozcelik, Oguz.
  The aim of this study was to comparatively evaluate effect of morning and nocturnal soccer matches induced metabolic stress on plasma levels of iron (Fe), copper (Cu) and zinc (Zn). Twenty male footballers performed two soccer matches in morning and at night on different days. Blood samples were taken before and tiller match. The levels of Fe, Zn and Cu were measured through an atomic absorption spectrophotometry. Metabolic stress was evaluated by altered malondialdehyde (MDA) levels that measured using High Performance Liquid Chromatography. In morning and at nocturnal soccer matches, levels of MDA (36% and 27%), Fe (37.4% and 38.9%) and Cu (34.8% and 26.8%) were all increased in all subjects, respectively. However, Zn level decreased -4.5 % in morning (n=10 subjects) and -9.4% at nocturnal (n=12 subjects) soccer matches. In addition, Cu/Zn ratio increased significantly 46.6% in morning and 36.6% at nocturnal soccer matches. Soccer match has significant effects on levels of MDA, Fe and Cu but not Zn levels. The results of this study showed that morning soccer match significantly alters levels of MDA and Cu and Cu/Zn ratio compared to nocturnal soccer match.
 • Öğe
  Effect of resveratrol administration on muscle glycogen levels in rats subjected to acute swimming exercise
  (C M B ASSOC, 2019) Bicer, Mursel.; Baltaci, Saltuk Bugra.; Mogulkoc, Rasim.; Baltaci, Abdulkerim Kasim.; Avunduk, Mustafa Cihat.
  The present study aims to examine how resveratrol administration affects muscle glycogen levels in rats subjected to an acute swimming exercise bout. The study was conducted on adult male rats of Wistar-Albino. The 28 rats used in the study were equally divided among four groups: Group 1, Control Group: The group fed on a standard diet and not subjected to any procedure. Group 2, Control Swimming Group: The group fed on a standard diet and subjected to an acute swimming exercise bout for 30 minutes at the end of the study. Group 3, Resveratrol Group: The group fed on a standard diet and given (10 mg/kg) resveratrol in drinking water for four weeks. Group 4, Resveratrol Swimming Group: The group fed on a standard diet, given (10 mg/kg) resveratrol in drinking water for four weeks and subjected to a 30-minute acute swimming exercise at the end of the study. At the end of the four weeks, the animals were decapitated, muscle glycogen levels using immunohistochemical method. The highest muscle glycogen levels were obtained in the resveratrol-administered Group 3 and the lowest levels in group 2 (swimming group) (p<0.05). The results of the study demonstrate that resveratrol support had a protective and/or regulatory effect on mucle glycogen in both exercised and not-exercised rats.
 • Öğe
  Effect of 3 '-4 '-dihydroxyflavonol on lipid per oxidation in experimental renal ischemia-reperfusion in rats
  (UNIV KARACHI, 2019) Koç, Aynur.; Ergene, Neyhan.; Baltaci, Abdulkerim Kasim.; Mogulkoc, Rasim.
  This study aimed to examine the affects of 3'-4'-dihydroxyflavonol (DiOHF) on lipid peroxidation in experimental renal ischemia-reperfusion. The research was conducted on Wistar-albino type male rat. The experimental groups were formed as 1.Control; 2.Sham; 3.Ischemia; 4.Ischemia+reperfusion; 5.DiOHF+Ischemia; 6.Ischemia+ DiOHF + reperfusion. The highest tissue glutathione levels were found in groups 5 and 6. Groups 1 and 2, which were control and sham groups respectively, had the lowest tissue GSH values. Ischemia group was found to have the highest tissue malondialdehyde (MDA) level. Tissue MDA levels in group 4 were lower than those in group 3, however, higher than the levels in all other groups. Erythrocyte GSH levels in groups 5 and 6 were higher than the levels in all other groups. Group 4 has highest plasma MDA values. Plasma MDA levels in group 3 were lower than the levels in Group 4, but higher than those in other groups. The results of the study indicate that intraperitoneal DiOHF administration inhibits lipid per oxidation that intensifies in the case of renal ischemia-reperfusion injury in rats.