Turizm İşletmeciliği/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 24
 • Öğe
  Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Menü Mühendisliği Uygulamaları
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Nisan) Akgöz, Erkan; Metin, Fatoş; Şalvarcı, Simge
  Yiyecek-içecek işletmelerinde güçlü bir pazarlama ve kontrol aracı olan menünün, satışlar ve maliyetler açısından sistematik olarak değerlendirilmesi olarak ifade edilen menü mühendisliği kavramı, işletmelerin kârlılığını artırmada en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Menü analizinde kullanılması önerilen yöntemler genel olarak işletmenin kârlılığına ve menü yönetiminde başarılı olmasına katkı sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı; yiyecek-içecek işletmelerinin menülerini geliştirmeleri için menü mühendisliği, menü analizi yöntemlerini araştırmaktır. Araştırma için gerekli olan veriler ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmaların literatür taraması yoluyla elde edilmiştir. İşletmelerde menü mühendisliği uygulamaları ve önemine yönelik olarak sonuç ve tartışma kısmında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  Online Otel Yorumlarının Metin Madenciliği Teknikleri ile İncelenmesi: Bakü Otelleri Örneği
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Nisan) Akgöz, Erkan; Tengilimoğlu, Engin
  İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin tüketicilere satın alma ve satın aldıkları ürünler hakkında deneyimlerini paylaşma imkanı sunması sonucunda online platformlar turizm sektörünü derinden etkileyen unsurlara dönüşmüştür. Tüketicilerin online ortamlarda giderek daha fazla yorum paylaşması sonucunda he tüketiciler hem de tedarikçiler için değerli bilgiler içeren büyük veri yığınları oluşmuştur. Bu büyük verinin analiz edilme ihtiyacı ise büyük veri analiz yöntemlerinin online üzerinde kullanılmaya başlamasına neden olmuştur. Bu çalışmada ise booking.com üzerinde yer alan 5 yıldızlı Bakü otellerine ilişkin 3.275 adet yorum büyük veri analiz yöntemlerinden olan metin madenciliği teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Yorumlar veri ön işleme sürecine tabi tutulmuş ve sonrasında kelime sıklık ve ağırlıkları hesaplanmıştır. Daha sonra birliktelik analizleri kullanılarak hangi terimlerin birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak yorumlarda personel, oda ve otel terimlerinin en sık kullanılan terimler olduğu saptanmıştır.
 • Öğe
  Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Kavramı ve Hizmet Kalitesinin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Temizel, Gamze; Garda, Betül
  Günümüzde popülerliğini giderek artıran turizm endüstrisinin can damarlarından biri de konaklama işletmeleridir. Hiper rekabet koşullarında, değişen müşteri taleplerine cevap verebilmek ve rekabet üstünlüğü kazanabilmek için bütün işletmeler gibi konaklama işletmeleri de, hizmet kalitesine önem vermek zorundadır. Konaklama işletmelerinde eşanlı üretim – tüketim gerçekleşmektedir. Bu nedenle sunulan hizmetin belli bir standartta sürdürülmesi; müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlanması için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Optimum hizmet kalitesine ulaşabilmek için, müşterilerin beklentilerine ve algılarına odaklanarak belirlenen bir hizmet standardı oluşturmak gerekmektedir. Bu sebeple, konaklama işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümü büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan modeller incelenmektedir.
 • Öğe
  Küreselleşmenin Turizm Pazarlama Karması Elemanları Üzerindeki Etkileri
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Garda, Betül; Temizel, Gamze; Temizel, Metehan
  Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda ülkelerin coğrafik sınırları ortadan kalkmış ve dünya büyük tek bir pazar haline gelmiştir. Bu durum ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan birbirine yakınlaşan ulusal pazarların; dış pazarlara açılmasına ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımına neden olmuştur. Ayrıca bilgi; üretim faktörleri olan doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimciliğe ilave olarak beşinci üretim faktörü olarak kabul edilmiştir. Yoğun bilgi paylaşımı ile ortaya çıkan yeni teknolojik buluşlar sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de yeni turistik ürünlerin üretilmesine neden olmuştur. Özellikle gelişen teknoloji, ulaşım imkânları ve bilgi edinme yolları ile birlikte artık insanlar dünyanın her yanına seyahat edebilir, seyahat edeceğimiz yer ile ilgili bilgileri önceden edinebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla mevcut dünya düzenini radikal bir şekilde değiştiren küreselleşmenin, turizm endüstrisine de radikal etkileri olmuştur. Bu nedenle çalışmamızda, küreselleşmenin, turizm endüstrisi üzerine etkileri pazarlama karması elemanları açısından incelenmektedir.
 • Öğe
  A Study on Environmental Sensitive Facility Symbol Green Star in Tourism Establishment Certificated Accomodation Facilities which Operate in Konya
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) Ünüvar, Şafak
  Son yıllarda turistik destinasyonlar bulunduğu doğal çevrenin yapısını olumsuz bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Destinasyonlardaki resmi kurumlar turizmin ortaya çıkardığı bu olumsuzluğun gideri lmesi için bir takım tedbirler alma çabası içerisine girmişlerdir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla turizme düşen görevlerden birisi de sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesidir. Birçok ülkede resmi organlar sürdürülebi lir turizm anlayışının gereği olarak bazen zorunlu bazen de tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır. Dünya turizminde son dönemlerde önemli aktörlerinden olan Türkiye’de ise turizmle ilgili en üst düzeyde kuruluş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’da sürdürül ebilir turizm için çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumsuz etkilerinin giderilmesi, olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, “Turizmde Çevreye Duyarlılık Kampanyası” başlatmış kamp anya dâhilinde turizmin önemli unsurlarından olan konaklama işletmelerine yönelik “Yeşil Yıldız Çevreye Duyarlı Tesis Simgesi” vermektedir. Çalışmada Türkiye’nin önemli turistik destinasyonlarından olan Konya’da faaliyet gösteren (n=18) konaklama işletmelerinin günümüzün en önemli sorunlarından birisi olan doğal çevrenin tahribi konusunda ne kadar farkındalık içerisinde olduğunun tespitidir. Araştırma sonucunda, konaklama işletmelerinin “Yeşil Yıldızbelgesinden haberdar olm Çevreye Duyarlı Tesis Simgesi” akla beraber yasal bir zorunluluk içermemesi nedeniyle kriterlerin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları, sadece bir konaklama işletmesinin “Yeşil Yıldız Çevreye Duyarlı Tesis Simgesi” sahibi olduğu, zincir ve kurumsal konaklama işletmelerinin dışın da genel olarak çevre politikası ve eylem planının olmadığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yeterli şekilde önemsenmediği, ancak hemen hemen bütün otellerde enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik önlem ve çalışmaların yapıldığı ayrıca s u kullanımı ve atıklar içinde yine gerekli önlemlerin alındığı ortaya çıkmıştır.
 • Öğe
  Otel Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) Başoda, Alaattin
  Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde müşteriler ile daha çok iletişim kura * n (iletişim süresi daha fazla olan) çalışanların hizmet verme yatkınlığı düzeylerini belirlemek ve hizmet verme yatkınlığının iş tatmini üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, amaca göre örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Buna göre alan araştırması , Nevşehir’deki otel işletmelerinin (3, 4 ve 5 yıldızlı) çalışanlarından oluşmaktadır. Anket yoluyla toplanan veriler, faktör analizi, korelasyon ve regresyon gibi istatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle otel çalışanlar ının hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin yüksek olduğu ve özellikle müşteriye özel ve önemli olduğunu hissettirme yatkınlıklarının diğer yatkınlıklarına göre daha baskın olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra hizmet verme yatkınlığı ile iş tatmini arasında olumlu ve önemli ilişki olduğu ve hizmet verme yatkınlığının iş tatminini olumlu ve önemli etkilediği bulunmuştur. Sonuçlar a yrıca, hizmet verme yatkınlığı boyutlarından hizmetleri başarılı bir şekilde sunma arzusu ve müşteriye özel ve önemli olduğunu hiss ettirme ihtiyacının olduğu nu göstermiştir .
 • Öğe
  Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Ünüvar, Osman; Kaya, Mürsel; Sezgin, Mete
  Turizm sektörü, küresel boyutta değeri her gecen gün daha iyi anlaşılan ve sürekli yeni yatırımlar yapılan çok önemli bir sektördür. Yakın geçmişimizde, Türkiye ve Konya için bu sektör çok önemli bir faaliyet alanı haline geldiği görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Konya bisiklet turizm potansiyeli, uygulama alanlarını ve Konya turizmine katkısını ortaya koymaktır. Sürdürülebilirliğinin ve turizmde farklılaşmanın yeni bir modeli olan bisiklet turizminin gelişmesi, şehir kültürüne ve Konya turizmine katkısının her gecen gün daha da önemli hale geleceği düşünülmektedir. Bisiklet turizmi ile Konya’da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, gençleri tehdit eden bazı kötü alışkanlıkların (sigara, alkol, madde bağımlılığı vs) önlenmesi ve çağımızın önemli bir sağlık problemi olan obezite-stres, çevresel durum, trafik, toplu taşıma, gibi temel düzeydeki sorunlara dikkat çekmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlayabilmek için Konya’nın turizm öznelerini ön plana çıkararak, tanıtımına katkıda bulunmaktır. Konya gibi coğrafyası bisiklet kullanıma uygun özelliklede yerel yönetimlerin bu yöndeki alt yapı çalışmalarını haklı göstermek için, bu sportif çalışmaların anlamlı katkıları olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Konya Turizm potansiyeli ele alınarak, bu potansiyelin bisiklet aracılığı ile faklı bir sunumunun olacağı düşünülerek, Konya bisiklet rotaları ile Konya ili ve çevresinde turizm öznelerinin daha farklı bir şekilde tanıtılmasına imkân sağlanabilecektir. Farklı bir çıkarımda bisiklet sporunun farklı sosyal tabakalar arasında sosyal paylaşım ve etkileşimi güçlendirmesi bisikletin toplum için birleştirici bir araç olarak kullanılması sonucuna Konya Turizmine önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.
 • Öğe
  Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetim ve Çevre Muhasebesinin Önemi
  (Selçuk Üniversitesi, 2018) Büyükipekçi, Semih; Şimşek, Şeyma
  Konaklama, turizmin en temel bileşenlerindendir. Konaklama işletmeleri çeşitli biçimlerde doğal çevreyle sürekli etkileşim içindedirler. Bu nedenle konaklama sektörü de çoğu sektörde olduğu gibi iyi yönetilmediğinde bu etkileşim sonucunda doğal çevreye zarar vermektedirler. Günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için çevre dostu yönetimin yeri oldukça büyüktür. Bu bağlamda çevre muhasebesi konaklama işletmelerinde uygulandığı takdirde çevre üzerinde olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sağlanacaktır. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir turizm çerçevesinde konaklama sektöründe kıt olan kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, çevre yönetim standardı kriterlerine uygun olarak alınabilecek önlemleri belirlemek. Konaklama işletmelerinin çevreye verdiği zararları ortaya koymak, çevreye verilen zararları en aza indiren konaklama işletmelerine kar sağlayacak uygulamalara değinerek önerilerde bulunmaktır. Çevre dostu yönetim ve Çevre muhasebesi sayesinde işletmeler çevreye verdikleri zararları kontrol altına alarak hem işletmeye kazanç sağlamaktadırlar hem de çevreye olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmektedirler. Çevresel etkilerin yönetilmesi, çevre yönetim standardı kriterlerine uygun olarak yapılması işletmelerin kalitesini artırır ve daha iyi performans gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca sürdürülebilir gelecek için işletmelerin çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi hususunda önemli çalışmalar yapması gerekmektedir. Çalışmaların başarısı doğru bilgi ve verilerle mümkün olmaktadır. İşletmeler açısından bu süreçte çevre muhasebesi önemli bilgiler ve veriler sunar.
 • Öğe
  A Situation Analysis On The Convenience Of The Hotel Businesses’ Accessibility Standards: Case Of Konya Province
  (Selçuk Üniversitesi, 2019) Sezgin, Mete; Sarı, Şeyda; Ciderol, Mahmut
  Sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda tüm dünyada artan yaşlı ve engelli nüfusun özel bir destek ve hizmete ihtiyacı bulunmaktadır.Turizm endüstrisinde de erişilebilir bir turizm olarak yeni ortaya çıkan ve gelişen Erişilebilir Turizm yeni bir pazar geliştirmiştir. Erişilebilir turizm, mobilite, vizyon, işitme ve bilişsel boyut da dahil olmak üzere erişim gereksinimlerine sahip kişilerin, evrensel olarak tasarlanmış turizm ürünlerinin, hizmetlerinin ve ortamlarının teslimi yoluyla bağımsız, eşit ve saygın bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Uluslararası erişilebilirlik standartlarına uygun olarak bu çalışmanın amacı; Konya ilindeki 30 otelin otopark alanları, yaya yolları ve kaldırımları, basamakları ve merdivenleri, otellerdeki toplam oda sayıları, otellerin sınıflandırılması ve engelli asansörlerin durum analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, çoğu otelin Erişilebilirlik standartlarına uygun olmadığı ancak bunun için istekli oldukları ve yetkili kişilerin bu konuya daha çok önem vermeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.
 • Öğe
  Yerli Ziyaretçilerin ve Halkın Alternatif Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisine Yönelik Algısı: Beyşehir Örneği
  (Selçuk Üniversitesi, 2019) Atalay, Refika; Ünüvar, Şafak
  Turizm gelişmiş ülkeler için ekonomik büyümenin gelişmekte olan ülkeler için ise ekonomik kalkınmanın önemli araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda, çevreye ve yerel kültürlere daha duyarlı hale gelen turizm tüketicisinin tüketim tercihlerinin değişmesiyle daha fazla gündeme gelen alternatif turizm, kalkınmada geri kalmış yörelerin turizm potansiyellerini harekete geçirerek, geri kalmışlığın sebep olduğu sosyo-ekonomik sorunların çözümünde de önemli bir politika aracı haline gelmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma Konya iline bağlı Beyşehir yöresinin alternatif turizm potansiyelini incelemeyi ve mevcut potansiyelin bölgesel kalkınmaya etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada daha önce yapılmış çalışmaların ölçekleri geliştirilerek anket formu oluşturulmuş, 192’si yerli halk, 219’u yerli ziyaretçi olmak üzere toplam 411 kişiye birebir uygulanmıştır. Anket yoluyla elde edilen verilerin analizinde IBM SPSS 21.0 paket programından yararlanılarak yüzde, frekans, Ki-Kare, varyans analizi, t testi istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, bölge halkının ve yerli ziyaretçilerin yörenin alternatif turizm potansiyeli hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiş. Turizm sektörüne gerekli yatırımlar yapıldığı takdirde turizmin Beyşehir yöresinin kalkınmasında etkili bir sektör olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
 • Öğe
  Yenilik Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Kurban Bayramı Örneği
  (Selçuk Üniversitesi, 2014) Akgöz, Erkan; Göral, Ramazan; Gürsoy, Yüksel
  Küresel pazar koşullarına bağlı olarak yenilikleri takip etmeyen, alternatif ürün üretmeyen ve kişiye özel ürün ve hizmet sunmayan işletmeler ekonomik hedeflerinden uzaklaşmakta, rekabet gücünü de kaybetmektedirler. Bundan dolayı sosyal ve ekonomik alandaki hızlı değişim kişileri ve kurumları yenilik bağlamında farklı alanlara yöneltmektedir. Çünkü günümüz tüketici davranışları her geçen gün değişmekte ve tatil kararları farklı etkenlere göre şekillenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada, ilk önce yenilik ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra ise; vizyoner bir yapıya sahip olmayı, girişimci düşünmeyi ve dinamik planlamayı gerektiren yeniliğin türleri ve özellikleri açıklanmıştır. Yenilik genel olarak bir süreci ve sonucu yansıtır. Dolayısıyla işletmelerin; üretkenlik, nitelikli istihdam, iç ve dış pazarda güçlü olmaları için yenilik süreci üzerinde durulmuştur. Herhangi bir ürün veya hizmetlerin bileşeni olan turistik ürün, farklı niteliklere sahip işletmeler tarafından üretilmektedir. İşletmeler arasında ise yıkıcı bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Rekabetçi ortamda ayakta kalmak ve bir takım avantajlar elde edebilmek ise yeni ürünlerin üretilmesi ve çeşitlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Turistik ürünün çeşitliliği de işletmelerin, bölgelerin veya ülkelerin altyapı, üstyapı olanakları ile birlikte doğal, sosyal ve kültürel imkânları ile daha kolay gerçekleşebilir. Kurban bayramı ve kurban kesmek, Müslümanlar arasında sosyal dayanışmayı, toplumun huzurunu ve mutluluğunu artıran önemli dini gün ve bayramlardır. Gelişen ekonomik ve sosyal koşullar dikkate alındığında kurban bayramı insanlar için hem fiziksel hem de sosyal anlamda rahatladıkları ve dinlendikleri bir zaman dilimidir. Bu çalışma da turizm işletmelerinin diğer işletmelerden farklı ürün üretebilmeleri için Kurban bayramı ürün paketi ile ilgili hazırlanmıştır. Yapılan bu araştırmada kurban bayramının turizm işletmeleri için ne gibi bir potansiyele sahip olduğu vurgulanmıştır. Potansiyel belirlendikten sonra kurban bayramı ürünü ile ilgili turizm işletmelerinin sahip olduğu alt yapı imkânlarına dikkat çekilmiştir. Bu konudaki çalışmalardan sonra, kurban bayramı ürün paketi ile ilgili turizm işletmelerine yapılacağı öngörülen eleştiriler sıralanmıştır. Bu eleştirilere karşı turizm işletmelerinin üstünlükleri belirtilmiştir. Araştırma sonunda da kurban bayramı ürün paketinin turizm işletmeleri için yenilik bağlamında sunacağı avantajlara dikkat çekilmiştir.
 • Öğe
  Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinde Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümlerinin Müfredatları Üzerine Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2021) Akmeşe, Kadriye Alev
  Gastronomi, 2000’li yıllar itibariyle akademik ve sosyal çerçevede popülerlik kazanmaya başlayan ve son yıllarda turizmde önemli alt türlerden biri olarak ortaya çıkan yemek süreci ve mutfak kültürleri olarak ifade edilmektedir. Tarihi insanoğlunun geçmişi kadar eski olan ve yemek ihtiyacına dayanan gastronomi, tarihsel süreçte yaşanan kültürlerarası hareketlilik ve teknolojik gelişmeler ışığında yeni bir form ve tarz kazanmıştır. Özellikle son 15 yıllık süreçte turizm perspektifinde yaşadığı hızlı yükseliş ile adından sıkça söz ettiren gastronomi, akademik açıdan da önem kazanan çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Gastronomi alanında nitelikli bireyler yetiştirerek turizme katkı sağlamak için açılan gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin sayısı, 2021 yılı itibariyle 59’a ulaşmıştır. Bu çalışma ile yükseköğrenime başvuran adaylar tarafından tercih edilme oranları da oldukça yüksek olan bu programların akademik müfredatları ve eğitim kapsamları incelenerek gastronominin akademideki durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır.
 • Öğe
  Üçüncü Yaş Yerli Turistlerin Seyahat Kısıtları ve Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2019) Sert, Ayşe Nevin
  Üçüncü yaş turizmi dünya nüfusunun hızla yaşlanması, yaşlı nüfusun sosyo demografik ve sosyo ekonomik yapısının değişmesiyle birlikte turizm endüstrisi açısından önem kazanmıştır. Üçüncü yaş turizminin potansiyeline bağlı olarak önemli bir pazar haline gelmiş olan üçüncü yaş turistlerinin motivasyonlarının ve onları turizm etkinliklerine katılmaktan alıkoyan kısıtların neler olduğunun iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Üçüncü yaş turistlerinin seyahat motivasyonu ile ilgili araştırmalarda belirlenen en yaygın itme motivasyonları dinlenme ve rahatlama, kaçış, yenilik arayışı, sosyal etkileşim, fiziksel egzersiz, sağlık, nostalji, arkadaş ve akraba ziyaretidir. Çekme motivasyonlarında ise hijyen ve temizlik, güvenlik, iklim, maliyet, ulaşım kolaylığı, alışveriş imkanları, tıbbi olanaklar, tarihi ve kültürel çekicilikler, doğal çekicilikler öne çıkmaktadır. Motivasyon, turizm mal ve hizmetlerinin seçimini etkileyen içsel bir istek, itici bir güç ise, seyahat kısıtları da insanların seyahat etme isteklerini, seyahat hazırlıklarına başlamayı, bunu sürdürmeyi ya da seyahate çıkma sıklığını artırmayı engelleyen faktörler olarak tanımlanmıştır. Kısıtlar içsel kısıtlar (stres, depresyon, anksiyete vb.), kişilerarası kısıtlar (örneğin uygun bir seyahat ortağı bulma) ve yapısal kısıtlar (aile yaşam döngüsü aşaması, finansal kaynaklar, mevsim, iklim, iş planlaması vb.) olmak üzere üçe ayrılmıştır. Buradan yola çıkarak çalışmanın amacı üçüncü yaş yerli turistlerin seyahat kısıtlarını ve motivasyonlarını belirleyerek motivasyon ile seyahat kısıtları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, sosyo demografik özelliklere bağlı olarak seyahat kısıtları ile motivasyonların farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda 394 kişi ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda seyahat motivasyonları sosyalleşme, sağlık, kendini geliştirme ve yenilik arayışı olmak üzere dört boyutta incelenebileceği belirlenmiştir. En güçlü motivasyonların sosyalleşme ve yenilik arayışı olduğu görülmüştür. Ayrıca seyahat kısıtlarının içsel kısıtlar, kişilerarası kısıtlar ve yapısal kısıtlar olmak üzere üç boyut altında toplandığı tespit edilmiştir. Seyahat kısıtları içinde kişilerarası kısıtların en önemli kısıt olduğu ortay konmuştur. Bununla birlikte seyahat kısıtlarının motivasyon düzeyini etkilediği görülmüştür. Üçüncü yaş turistlerinin seyahat kısıtlarının ve motivasyonlarının göz önüne alınarak hazırlanacak turlar bu yaş gruplarının daha çok seyahat etmesini sağlayabilecektir.
 • Öğe
  The effects of psychological capital on public employees' burnout: An example from Turkey
  (SCIENDO, 2019) Kapusuz, Ayşe Gökçen.; Çavuş, Mustafa Fedai.
  Purpose: The aim of this study is to review the effects of psychological capital on employees' burnout in the work environment. This research is paired with Self-Efficacy Theory, which emphasizes that the results of efforts and performances are the most significant sources of self-efficacy. Methodology: Data collected from 416 Turkish workers employed at public institutions in Turkey were included in the analyses to identify the effects of psychological capital on burnout by using two different types of scales (burnout and psychological capital scales) into a single questionnaire form with Likert-type response scale. Beside the Reliability Analysis, different statistical valuation methods-such as regression and correlation analyses-have also been used. Findings: The results of analyses conducted on the sample of 416 Turkish workers reveal that statistically significant relationships appear between self-efficacy and depersonalization, hope and low personal accomplishment, optimism and emotional exhaustion, optimism and depersonalization. Optimism is negatively related to emotional exhaustion and depersonalization while positively and insignificantly related to low personal accomplishment. Both self-efficacy and optimism are significantly effective in explaining depersonalization. Hope positively and significantly contributes to explain the low personal accomplishment level of employees. On the other hand, optimism negatively and significantly contributes to emotional exhaustion. Implications: As found in the results of this research, optimism will decrease emotional exhaustion. Resilient people can more easily adapt to changes in life. Organizations may focus not only on improving organizational structure but also foregrounding workers' positive personality traits and healthy psychological capital systems. Value: This research which emphasizes the effects of psychological capital on burnout levels of em- ployees is as valuable as others in relevant literature with different research results which are more valuable than the other.
 • Öğe
  Yavaş yönetim: özgün bir ölçme aracı geliştirme
  (2018) Erbaşı, Ali; Sezgin, Mete
  Yavaş hareket, özellikle son yıllarda sosyal bilimlerin önemli bir uygulama alanı olmayabaşlamıştır. Bu alanda yavaş yemek, yavaş şehir, yavaş tıp, yavaş yaşam, yavaşseyahat, yavaş trafik, yavaş turizm gibi çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır. Ancak literatürdekiçalışmalar incelendiğinde, yavaş hareket akımının işletme yönetimine entegrasyonunuesas alan herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanınamacı, yönetim felsefesinde yavaş hareket odaklı kavramsal bir çerçeve oluşturarakyavaş yönetim olgusunu ölçebilecek özgün bir ölçme aracı geliştirmek ve turizm sektöründeörnek bir uygulamasını yapmaktır. Bu bakış açısıyla yavaş hareket akımınave yönetim felsefesi konseptine ilişkin bir literatür taraması yapılmış, bu tarama sonucundamadde havuzu oluşturulmuş ve turizm sektörü örnek uygulaması yapılmıştır.Örnek uygulamaya ilişkin evren, Konya il merkezinde bulunan 5 ve 4 yıldızlı turizmişletme belgeli otellerin çalışanlarıdır (N 688). Verilerin toplanmasında yüz yüzegörüşme yöntemiyle uygulanan anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örnekleminiise, basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre bu otellerdeki 296 çalışan oluşturmaktadır.Anketlerden elde edilen verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını testedebilmek için yapı geçerliliği testleri yapılmış ve verilerin faktör analizi için uygunolduğu tespit edilmiştir. Sonrasında verilere açımlayıcı faktör analizi uygulanmış ve8 boyuta ayrıldığı görülmüştür. Bu boyutlar sırasıyla iletişim, etkili karar alma, yenilikçilikve yaratıcılık, insan, tam katılım, güç mesafesi, stratejik bakış açısı, çalışmaortamı ve güven olarak etiketlendirilmiştir. Maddelere karşılık gelen faktör yüklerindeherhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, açımlayıcıfaktör analizi sonuçlarını desteklemiş ve ölçeğin geçerliliğini teyit etmiştir. Korelasyondeğerleri incelendiğinde faktörler arasında olumlu ve anlamlı düzeyde ilişkitespit edilmiştir. Son olarak ölçeğin güvenilirlik hesaplaması yapılmış ve tüm boyutlaritibariyle ölçeğin yeterli düzeyde güvenilir olduğu bulgulanmıştır.
 • Öğe
  Sürdürülebilir kültürel miras turizmi kapsamında Konya'ya gelen turistlerin imaj algisı
  (2018) Varol, Fatih; Ünüsan, Çağatay
  Bu çalışmanın amacı, kültürel turizm amaçlı seyahat eden yerli ve yabancı turistlerin  Konya’ya ilişkin imaj algılarını belirlemek ve turistlerin ziyaretleri kapsamındaki tercihlerini ortaya koyabilmektir. Araştırmanın verileri 2016 yılı Haziran ve Aralık ayları arasında Konya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile yapılan anketlerden elde edilmiştir.  404 yerli turist, 392 yabancı turist olmak üzere toplamda 796 ziyaretçi ile yüz yüze anket  yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programı yardımıyla frekans dağılımları  hesaplanarak yorumlanmıştır. Araştırmada turistlerin demografik özellikleri, Konya’da  bulundukları süre içerisindeki turistik tercihleri ve Konya ile ilgili algıladıkları imaja  yönelik bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, Konya’yı ziyaret eden  yerli ve yabancı turistlerin benzer demografik özelliklere sahip olduğu ve Konya’ya dair  ortak bir imaj algılarının olduğu görülmüştür. 
 • Öğe
  İşe tutkunluk : Kavramsal açıdan bir inceleme
  (2018) Başoda, Alaattin
  Bu çalışmanın amacı, işe tutkunluğa yönelik kavramsal bir yazın taraması yaparak işe tutkunluğun kavramsal dayanağı, tanımı, kavrama yönelik yaklaşımları ve kavramın diğer kavramlardan farkı gibi bilgileri sistematik bir şekilde incelemek ve Türkçe yazına kazandırmaktır. İşe tutkunluk, kavramsal olarak Kahn’ın (1990) psikolojik koşullar teori? sine dayanmaktadır. İşe tutkunluğa yönelik dört yaklaşım olduğu görülmektedir; ihtiyaç? ları tatmin etme yaklaşımı, tükenmişliğin karşıt savı yaklaşımı, tatmin?bağlılık yaklaşımı ve çok boyutlu yaklaşım. Bu yaklaşımlar incelendiğinde, işe tutkunluğun, koşula bağlı, güdüleyici ve kendi potansiyelini kullanmaktan doğan tatmin edici iş ile ilgili psikolojik bir durum olduğu görülmektedir. Buna göre işe tutkunluk; bireyin kişisel kaynaklarını kullanması ve sosyal ve örgütsel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması vasıtasıyla kendini fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak işin işleyişine adaması sonucunda oluşmaktadır. Son olarak, İşe tutkunluk; kavramsal olarak iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışları, akış, psikolojik güçlendirme, olumlu duygulanım, işe bağlılık, moral, tutum, işkoliklik ve kişilik özellikleri gibi kavramlardan farklı olduğu tespit edilmiştir.
 • Öğe
  İlaç mümessillerinin örgütsel bağlılığının, iş tatmininin ve işten ayrılma niyetinin demografik faktörler bağlamında incelenmesi
  (2017) Varol, Fatih; Karaer, Memiş; Ortakarpuz, Metehan
  Örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten ayrılma niyeti gibi kavramlar araştırmacılar tarafından uzun yıllardır ilgi odağı olmaktadır. İlgili literatür, bu kavramlar arasındaki ilişkiler bakımından çeşitli bulgular ortaya koymaktadır. Bu tartışmalar ışığında örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında nasıl bir ilişki yapısının olacağı ve bu ilişki yapısının ilaç sektörü çalışanları için nasıl şekilleneceği araştırılması gereken bir konudur.Bu araştırma, Konya ili sınırları içerinde faaliyet gösteren ilaç sektörü çalışanlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiye yönelik bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. İhtiyaç duyulan verilerin tamamına yakını yüz yüze görüşme yapılarak anket yöntemi ile elde edilmiştir. Veri toplama aşamasında ilaç sektörü çalışanlarına dağıtılan 245 adet anketten 202 tanesi geri dönmüş ve bu anketlerden 196 tanesi değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Araştırmada elde edilen veriler "SPSS 15.00" paket programı yardımıyla incelenmiş; güvenilirlik ve geçerlilik, t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre normatif bağlılık ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. Örgütsel bağlılığın tüm bileşenleri ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bir diğer anlamlı ilişkiye ise iş tatmini ile gelir düzeyi arasında rastlanılmaktadır. Demografik özellikler ile işten ayrılma niyeti arasında ise anlamlı bir ilişki görülmemektedir.
 • Öğe
  Tarımsal faaliyetlerin Tms 41'e göre muhasebeleştirilmesi
  (2015) Kağıtçı, Semih Büyükipekciaziz; Kağıtçı, Aziz
  TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardı Aralık 2000 yılında yayınlanmış ve mali tablolarını UFRS'ye uygun olarak düzenleyen işletmelerde 01.01.2003 tarihinden itibaren kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Standart canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünlere ilişkin muhasebeleştirme işlemleri düzenleyen bir standarttır. Standart canlı varlık ve tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun değeri ile mali tablolarda gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bu varlıkların gerçeğe uygun değerinde meydana gelen artış ve azalışlar kar veya zarar olarak oluştuğu dönemde gelir tablosuna aktarılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardına göre canlı varlık ve tarımsal ürünlerin nasıl muhasebeleştirileceği ele alınacaktır. Daha sonra ise ülkemizde mevcut Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile TMS 41'in karşılaştırılması yapılmıştır.
 • Öğe
  Effect of Workers’ Perception in Hospitality Facilities on Work Satisfaction and Intention to Leave Concerning SA 8000 Social Accountability Standards
  (2012) Ünüvar, Şafak; Erbaşı, Ali; Bilge, F. Atıl
  Social accountability is getting more important for tourism, like other sectors. Social responsibility is a part of many fields and SA 8000 (Social Accountability Standards) has been applied to enable facilities to fulfill their responsibility for their workers as one of the most important stakeholders. Aim of this study is to determine at what level workers of hospitality facilities perceive SA 8000 and examine effects of perceived standards upon work satisfaction and intention to leave. In the study, non-probability sampling was used and covered workers of 3 five-star hotels in Konya (n=206). Measures of central tendency (frequency and percentage distribution, arithmetic average, mode and standard deviation) and statistical analysis methods (correlation and regression) were used to examine data obtained through survey. As a result of the study, it was concluded that there is a considerable and positive relation between SA 8000 and work satisfaction, and there is also a considerable and negative between SA 8000 and intention to leave. Besides, a considerable and negative relation between work satisfaction and intention to leave was observed. Accordingly, the more the hospitality facilities apply SA 8000, the more work satisfaction and the less intention to leave workers do have. Also, according to results of the study, as long as work satisfaction increases, intention to leave decreases. We expect that findings of the study will make a significant contribution to strategic management of facilities.